กำหนดการจัดทำข้อตกลงและสัญญาเข้าร่วมการอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้