แบบสอบถามเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำมัน และการใช้กระดาษ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน

1. เพศ หญิง ชาย
2. อายุ 20-30 ปี 31-40 ปี
41-50 ปี 51 ปีขึ้นไป
3. ท่านเคยได้รับรู้ข้อมูล “แนวทางการประหยัดพลังงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล” จากแหล่งใด (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)
 • คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานวิทยาลัยราชสุดา
 • ที่ประชุมในส่วนงาน (วิทยาลัยราชสุดา) โปรดระบุ:
 • โปสเตอร์ / สติ๊กเกอร์
 • วารสาร / นิตยสาร / จุลสาร / แผ่นพับ
 • เว็บไซต์
 • สื่อ 2 มิติ / สื่อ 3 มิติ
 • อื่นๆ โปรดระบุ :
4. ท่านให้ความสนใจเกี่ยวกับการประหยัด ไฟฟ้า มากน้อยเพียงใด
สนใจมาก สนใจปานกลาง
สนใจน้อย ไม่สนใจเลย
5. ท่านให้ความสนใจเกี่ยวกับการประหยัดน้ำมันมากน้อยเพียงใด
สนใจมาก สนใจปานกลาง
สนใจน้อย ไม่สนใจเลย
6. ท่านให้ความสนใจเกี่ยวกับการประหยัดการใช้กระดาษมากน้อยเพียงใด
สนใจมาก สนใจปานกลาง
สนใจน้อย ไม่สนใจเลย
7. โดยภาพรวมท่านให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานอยู่ในระดับใด
 • สนใจมากและให้ความร่วมมือประหยัดพลังงานสม่ำเสมอ
 • สนใจปานกลางเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่ปฏิบัติมานานแล้ว
 • สนใจน้อยและให้ความร่วมมือเป็นบางครั้ง
 • ไม่สนใจเลยเพราะเห็นว่าตนเองไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
 • อื่นๆ โปรดระบุ :

ส่วนที่ 2 ด้านเนื้อหา

(กรุณาทำเครื่องหมายในช่องที่ท่านคิดว่า เคย หรือ ไม่เคย ,ใช่ หรือ ไม่ใช่, เคยปฏิบัติ หรือ ไม่เคยปฏิบัติ)

1. ด้านการประชาสัมพันธ์ เคย ไม่เคย
1.1 ท่านเคยเห็นป้าย / ข้อความการประชาสัมพันธ์เรื่องการประหยัดพลังงานของวิทยาลัยราชสุดาดังต่อไปนี้หรือไม่
     - ไฟฟ้า
     - กระดาษ
     - น้ำมัน
1.2 ท่านเคยทราบถึงแนวทางการประหยัดพลังงานของวิทยาลัยราชสุดาโดยผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 รายการ)
     - ประชุม
     - เว็บไซต์
     - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
     - บอร์ดประชาสัมพันธ์
     - เสียงตามสาย
     - จอทีวีประชาสัมพันธ์
     - อื่นๆ ระบุ :
1.3 ท่านเคยเห็น/รับทราบยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ Eco Index หรือไม่

2. ด้านการจัดการความรู้ด้านพลังงาน เคย ไม่เคย
2.1 ท่านเคยได้รับทราบการอบรม/การให้ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน ของวิทยาลัยราชสุดาหรือไม่
2.2 ท่านเคยเห็นแผ่นพับ/โปสเตอร์การให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานของวิทยาลัยราชสุดาหรือไม่
2.3 ท่านเคยมีความตระหนักด้านการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานของวิทยาลัยราชสุดาหรือไม่
2.4 ท่านเคยศึกษาหาข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มเติมอยู่เสมอ

3. ความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ
3.1 การบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ทำงาน และที่บ้านมีส่วนช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้น
3.2 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า หมายถึง การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.3 การเปิดหน้าต่างรับลมแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศสามารถช่วยประหยัดไฟฟ้าได้

4. พฤติกรรมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เคยปฏิบัติ ไม่เคยปฏิบัติ ไม่แน่ใจ
4.1 ท่านใช้โคมไฟที่โต๊ะทำงานหรือติดตั้งไฟเฉพาะจุดแทนการเปิดไฟทั้งห้อง
4.2 ท่านเปิดมู่ลี่หรือผ้าม่านเพื่อใช้แสงสว่างภายนอกทดแทนการเปิดไฟ
4.3 ท่านปิดประตูห้อง หน้าต่าง และช่องระบายอากาศต่างๆ เพื่อกันความร้อนจากภายนอกเข้าไปเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ
4.4 ท่านปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทันทีที่เลิกใช้
4.5 ท่านให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการบอกต่อและเชิญชวนให้ประหยัดพลังงาน
4.6 ท่านไม่นำอุปกรณ์ ของใช้ส่วนตัวมาใช้ที่ทำงานโดยไม่มีความจำเป็น
4.7 ท่านบอกต่อและ/หรือปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีในการประหยัดพลังงาน
4.8 ในการปฏิบัติงานของท่านมีอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1 ชิ้นในการทำงาน

ส่วนที่ 3 ท่านมีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า, น้ำมัน, กระดาษ อย่างไรบ้าง (โปรดระบุ)

ขอขอบคุณในความร่วมมือ
คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล การจัดการพลังงาน