Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | การส่งบทความ

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

การส่งบทความ

ส่งได้ตลอดทั้งปี ตามวิธีต่อไปนี้

 • 1. ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับในรูปแบบ word และ pdf ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปที่
  e-mail address: rs-journal@hotmail.com
  โดยใช้ชื่อเรื่องหรือ Subject ว่า ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ของ....(ชื่อเจ้าของบทความชื่อแรก)....
 • 2. ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับในรูปแบบ word และ pdf ด้วยการ upload มาที่
  Submission Form หรือ
 • ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับในรูปแบบ word และ pdf ที่บันทึกในแผ่น CD ไปที่
  • บรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
  • วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 111 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
  • จังหวัดนครปฐม 73170
  • โทรศัพท์ 0 2889 5315-9 ต่อ 1119 โทรสาร 0 2889 5308
menu-thai

เมนูหลัก

ดาวน์โหลดเอกสาร

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด