Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | เงื่อนไขในการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

เงื่อนไขในการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ


1. บทความ (จัดรูปแบบบทความตามข้อกำหนดของวารสารฯ ดู คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ)

2. สมัครสมาชิกวารสารฯ อย่างน้อย 1 ปี ดู ใบสมัครสมาชิกวารสารฯ และโอนค่าสมัครสมาชิกมาที่


ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาศิริราช (กระแสรายวัน)
เลขบัญชี 016 3 00325 6

3. ส่งบทความและแบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยราชสุดาฯ ดู แบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสมาชิกวารสารวิทยาลัยราชสุดาฯ มาที่


กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
111 หมู่ 6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
E – mail: rs-journal@hotmail.com

4. กองบรรณาธิการวารสารฯ จะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ในการดำเนินการพิจารณาบทความ หลังจากที่เจ้าของบทความดำเนินการข้อ 1- 3 แล้วเสร็จ

5. หากผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความแจ้งให้เจ้าของบทความแก้ไขบทความ เจ้าของบทความต้องดำเนินการแก้ไขและส่งบทความที่แก้ไขแล้วมาตามเวลาที่กำหนด โดยให้เจ้าของบทความส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย


o บทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว
o บทความที่แก้ไขแล้วโดยเน้น (hilight) ให้เห็นถึงส่วนที่มีการแก้ไข
o แบบชี้แจงการแก้ไขบทความ ดู แบบชี้แจงการแก้ไขบทความ

6. เมื่อแก้ไขบทความและส่งกลับมาแล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณา หากไม่มีการแก้ไข จะดำเนินการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ให้กับเจ้าของบทความหรือผู้ประสานงานต่อไป

menu-thai

เมนูหลัก

ดาวน์โหลดเอกสาร

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด