Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

วารสารปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒
Vol. 15 No. 1 January - June 2019


บทความวิจัย

1. ดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาทักษะสังคมในเด็กที่ถูกทอดทิ้ง:การวิจัยกรณีศึกษากรณีเดี่ยว


2. การพัฒนารูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครองเพื่อจัดการเรียนรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์และ ผลทางการเรียนของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน


3.ความคาดหวัง ปัญหา และอุปสรรคของนายจ้างต่อการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556


4. การใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธ ที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ


5. วิเคราะห์ปัจจัยและการจัดกลุ่มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้พิการทางด้านร่างกาย


บทความวิชาการ

6. กระบวนการใช้ตัวแบบในการสร้างสื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพเพื่อคนพิการทางการเห็น

7. ลักษณะงานและอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลกลุ่มอาการออทิสซึมวัยทำงาน

8. อุปสรรคและความสำเร็จการปรับตัวของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ


ลิ้งค์ไปยังวารสารฉบับที่ 6
วารสารปีที่ 1 วารสารปีที่ 2 วารสารปีที่ 3 วารสารปีที่ 4 วารสารปีที่ 5 วารสารปีที่ 6
วารสารปีที่ 7 วารสารปีที่ 8 วารสารปีที่ 9 วารสารปีที่ 10 วารสารปีที่ 11 วารสารปีที่ 12
ภาพปกวารสารวิทยาลัยราชสุดาปีที่ 13
วารสารปีที่ 13 วารสารปีที่ 14
menu-thai

เมนูหลัก

ดาวน์โหลดเอกสาร

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด