Skip Content
Your are here | Home | Education

Education


มีรายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา 2556
(Environment and Sustainability course)

ปริญญาตรี จำนวน .........ไม่มี........ รายวิชา

ปริญญาโท จำนวน .........ไม่มี........ รายวิชามีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2556
(Total number of courses offered)

ปริญญาตรี จำนวน .........76......... รายวิชา

ปริญญาโท จำนวน .........18......... รายวิชาจำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น การประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัดโดยส่วนงาน
(Events for Environment and Sustainability)

ปี 2554 จำนวน ...................... งาน

ปี 2555 จำนวน ........1............ งาน

ปี 2556 จำนวน ........1............ งานจำนวนชมรมหรือองค์กรของนักศึกษาในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
(Student organizations for Environment and Sustainability)

โครงการเปิดโลกเงียบสู่การเรียนรู้สองวัฒนธรรม

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ : ณ วัดญาณเวศกวัน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : นักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลักษณะของกิจกรรม : พานักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนใกล้เคียงวิทยาลัยฯมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
(Web)

มี เว็บไซต์ .....http://www.rs.mahidol.ac.th/rs_green/......