Skip Content
Your are here | Home | Energy and Climate Change

Energy and Climate Change


มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการช่วยประหยัดพลังงาน
(Energy efficient appliances usage)

ลดจำนวนหลอดไฟในบริเวณที่มี
ความสว่างมากเกินความจำเป็น
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ทำความสะอาดฝาครอบหลอดไฟ เปลี่ยนหลอดไฟใช้เป็นหลอดประหยัด


มีโครงการส่งเสริมหรือลดการใช้พลังงาน
(Energy conservation program)

ติดป้าย / สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์
เรื่องการลดการใช้พลังงาน
ติดป้าย / สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์
เรื่องการประหยัดน้ำ
ติดป้าย ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน
รณรงค์ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ รณรงค์ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์


มีองค์ประกอบอาคารสีเขียวในส่วนงาน
(Green building)

ติดป้าย / สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์
เปิดแอร์ที่ 25ํC
ติดป้าย / สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์
เปิดแอร์ที่ 25ํC