Skip Content
Your are here | Home | Policy

Policy


การด้านการจัดการพลังงานวิทยาลัยราชสุดา

การจัดการพลังงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองนโยบายของทางภาครัฐ และมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการผลักดันให้แต่ละส่วนงานกาหนดมาตรการลดการใช้พลังงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้าประปา น้ามันเชื้อเพลิง และกระดาษ โดยกาหนดเป้าหมายให้ลดลงที่ร้อยละ ๑๐-๑๕


เป้าหมายการดำเนินการ

วิทยาลัยราชสุดาสามารถลดอัตราการใช้พลังงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ในอัตราส่วนร้อยละ ๒ ต่อหนึ่งปีงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านั้น

แนวทางการประหยัดพลังงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวทางการประหยัดพลังงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองนโยบายของทางภาครัฐ และมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการผลักดันให้แต่ละส่วนงานกำหนดมาตรการลดการใช้พลังงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื้อเพลิง และกระดาษ โดยกำหนดเป้าหมายให้ลดลงที่ร้อยละ ๑๐-๑๕ แนวทางดังกล่าวอยู่ในระหว่างทดลองใช้


เป้าหมายการดำเนินการ

วิทยาลัยราชสุดาสามารถลดอัตราการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ในอัตราส่วนร้อยละ ๒ ต่อหนึ่งปีงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านั้น


แนวทางสำหรับบุคลากรวิทยาลัยราชสุดาทุกคน

การใช้ห้องประชุม/ห้องเรียน

 • ๑. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกประชุม ๓๐ นาที โดยประมาณ
 • ๒. บุคลากรที่ใช้ห้องเป็นคนสุดท้ายรับผิดชอบปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟส่องสว่าง
 • ๓. เลือกใช้ห้องประชุม/ ห้องเรียนที่เหมาะสมกับจานวนผู้เข้าร่วม (ตารางห้องมีตามเอกสารแนบ)

การใช้ห้องทำงาน/ ห้องปรับอากาศ

 • ๑. จัดเก็บสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จาเป็นออกจากห้องปรับอากาศ1
 • ๒. ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงเมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในห้องและเมื่อเลิกงาน
 • ๓. ระมัดระวังไม่เปิดประตูห้องค้างไว้ในระหว่างที่เปิดเครื่องปรับอากาศ

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

 • ๑. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกใช้งานในช่วงเย็น และถอดปลั๊กออก
 • ๒. ถอดปลั๊กไฟตู้เย็นออกทุกวันศุกร์และวันหยุดที่ต่อเนื่องเกินกว่า ๒ วัน
 • ๓. กำหนดให้คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด Standby หากไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที
 • ๔. ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาพักเที่ยง หรือเมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที
 • ๕. ปิด (Shut down) การทำงานของคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเกินกว่า ๑ ชั่วโมง
 • ๖. งดการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวและไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมาใช้ในที่ทางาน

การใช้สาธารณูปโภคส่วนกลาง

 • ๑. ใช้บันไดเมื่อขึ้นลงชั้นเดียวแทนการใช้ลิฟต์2
 • ๒. ใช้รถยนต์ส่วนกลางเท่าที่จำเป็น เส้นทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ขอให้เดินทางไปพร้อมกัน3

การ Reuse และ Recycle

 • ๑. พิมพ์เอกสารต่างๆ เท่าที่จำเป็น และควรพิมพ์กระดาษทั้ง ๒ หน้า
 • ๒. จัดเตรียมภาชนะสำหรับใส่กระดาษใช้แล้วหน้าเดียวเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
 • ๓. รวบรวมกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้าและกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดเก็บ4
 • ๔. คัดแยกขยะประเภทต่างๆ ลงในภาชนะที่จัดไว้ให้5

การประเมินผลการปฏิบัติงานในแบบมอบหมายงาน (PA)

 • ๑. ภาควิชา งาน หน่วยงาน พิจารณากำหนดพฤติกรรมการให้ความร่วมมือหรือการเข้าร่วมกิจกรรมตามมาตราการ/ โครงการการประหยัดพลังงาน ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ให้คะแนนร้อยละ ๕๐ ของคะแนนที่กำหนดในประเด็นดังกล่าว
 • ๒. การบรรลุในภาพรวมของวิทยาลัยฯ ตามเป้าหมาย คือ ลดการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมายการดำเนินงานที่วิทยาลัยกำหนดไว้ข้างต้น ให้คะแนนร้อยละ ๕๐ ของคะแนนที่กำหนดในประเด็นดังกล่าว

แนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะและสิ่งแวดล้อม

ไฟส่องสว่าง

 • ๑. ทำความสะอาดฝาครอบหลอดไฟทุกๆ ๖ เดือน
 • ๒. ลดจำนวนหลอดไฟในบริเวณที่มีความสว่างมากเกินความจำเป็น
 • ๓. จัดทำตารางและรายชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่าง หลังเลิกปฏิบัติงาน
 • ๔. แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ส่องสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็น

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

 • ๑. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ คอยล์ความเย็น และแผงระบายความร้อนทุกๆ ๖ เดือน
 • ๒. สำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้น้ำร้อน น้ำเย็น ตู้เย็นในส่วนงานต่างๆ เพื่อรายงานข้อมูลแก่คณะทำงาน

การใช้สาธารณูปโภคส่วนกลาง

 • ๑. ปิดระบบการใช้งานลิฟต์ ๑ ตัว บริเวณอาคารอำนวยการ และสลับลิฟต์เพื่อใช้งานในแต่ละอาทิตย์

การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

 • ๑. ไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถคอย และไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ
 • ๒. ขอความร่วมมือผู้ขอใช้รถยนต์ที่เดินทางในเส้นทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ให้ไปพร้อมกัน
 • ๓. ปิดเครื่องปรับอากาศประจำรถยนต์ส่วนลาง ก่อนถึงที่หมาย ๒-๓ นาที

การ Reuse และ Recycle

 • ๑. มีระบบการแยกขยะพลาสติกและขยะอื่นๆ ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ รวมถึงการแยะขยะมีพิษ

แนวทางสำหรับคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน

การรณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้

 • ๑. จัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงาน การคิดค่าไฟฟ้าเบื้องต้น และนำเสนอนโยบายประหยัดพลังงาน ให้บุคลากรได้ทราบทั่วกัน
 • ๒. จัดทำป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน เพื่อติดตามอุปกรณ์สำนักงาน ห้องเรียนห้องปฏิบัติงาน บริเวณเครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ สวิตช์ไฟ รีโมทเครื่องปรับอากาศ
 • ๓. วางแผน ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านการลดใช้พลังงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้แก่ประชาคมวิทยาลัยราชสุดา

การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ

 • ๑. เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษประจำเดือนในแต่ละส่วนงาน และแจ้งให้ประชาคมวิทยาลัยราชสุดารับทราบ
 • ๒. เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษในการถ่ายเอกสารประจำเดือน และแจ้งให้ประชาคมวิทยาลัยราชสุดารับทราบ

----------------------------------------

1 กระดาษจำนวนมากจะดูดความเย็น ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้น
2 คณะทำงานฯ กำหนดให้เปิดใช้ลิฟต์วันละ ๑ ตัว สลับกันในแต่ละสัปดาห์
3 ผู้แจ้งความประสงค์จองรถยนต์ส่วนกลาง สามารถตรวจสอบตารางการขอใช้รถได้ที่ระบบการจองรถยนต์ออนไลน์
4 เจ้าหน้างานอาคารฯ จะดำเนินการจัดเก็บขยะที่คัดแยก สองสัปดาห์ต่อ ๑ ครั้ง
5 ประเภทขยะที่คัดแยกมี ๓ ประเภท คือ ๑) ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง ๒) กระดาษ และ ๓) ขยะเปียกและขยะอื่นๆ