Skip Content
Your are here | Home | transportation

transportation


มีจำนวนยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สินของส่วนงาน
(No. of Institution Vehicles)

รถตู้ .....2..... คันมีจำนวนจักรยานของส่วนงานและของนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับกองกายภาพฯ
(No. of bicycles)

.......40....... คัน ต่อวันมีนโยบายในการจำกัดการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ในส่วนงาน
(Transportation policy to limit No. of vehicle)

ได้เริ่มดำเนินนโยบายบ้างแล้ว

- ขอความร่วมมือผู้ขอใช้รถยนต์ที่เดินทางในเส้นทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ให้ไปพร้อมกัน

- ระบบฐานข้อมูลการจองรถยนต์ออนไลน์มีนโยบายในการใช้ทางเท้าและขี่จักรยาน
(Bicycle and pedestrain policy)

ส่วนงานมีทางจักรยาน

ส่วนงานมีทางเดินเท้า