Skip Content
Your are here | Home | Waste Management

Waste Management


มีโครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ
(Recycling program)


มีการบำบัดขยะอินทรีย์ เช่น เศษผักและพืช
(Organic waste treatment)

สามารถย่อยสลายได้บางส่วน


การกำจัดขยะอนินทรีย์ เช่น เศษขยะ, กระดาษ, พลาสติก,โลหะที่ไม่ใช้แล้ว
(Inorganic waste treatment)

นำไปทิ้งนอกพื้นที่ส่วนงาน


การปล่อยน้ำเสีย
(Sewage disposal)

บำบัดก่อนที่จะปล่อยทิ้ง


มีนโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในส่วนงาน
(Policy to reduce paper and plastics)

กระดาษ (Paper) | พลาสติก (Plastics)

รณรงค์การใช้กระดาษสองหน้า
ระบบฐานข้อมูลเอกสารประกอบการสอน (เพื่อลดการถ่ายเอกสาร)