ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | กรรมการประจำส่วนงาน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการประจำส่วนงาน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์

แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์
คณบดีวิทยาลัยราชสุดา

อีเมล์ : wachara.rie@mahidol.ac.th

ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์  ศรีสุรกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อีเมล์ : teerasak.sri@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม  นีละไพจิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

อีเมล์ : adam.nee@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ อาจารย์ ดร.วรางคณา  รัชตะวรรณ

อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และสื่อสารองค์กร

อีเมล์ : warangkana.rat@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ อาจารย์ ดร.สุนันทา  ขลิบทอง

อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

อีเมล์ : sunanta.kli@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพอาจารย์ ดร.วีระแมน  นิยมพล

อาจารย์ ดร.วีระแมน นิยมพล

หัวหน้าภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

อีเมล์ : wiraman.niy@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ อาจารย์  ดร.นัทธี เชียงชะนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา

หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา

อีเมล์ : natee.che@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์

อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์

ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

อีเมล์ : paranee.vis@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ อาจารย์อรอนงค์  สงเจริญ

อาจารย์อรอนงค์ สงเจริญ

ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ

อีเมล์ : ornanong.son@mahidol.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพนายเจน ชัยเดช

นายเจน ชัยเดช

ผู้แทนสายสนับสนุนวิชาการ

อีเมล์ : jane.cha@mahidol.ac.th


ภาพนางสาวศศิธร จำนงค์จันทร์

นางสาวศศิธร จำนงค์จันทร์

ผู้แทนสายสนับสนุนทั่วไป

อีเมล์ : sasithorn.jam@mahidol.ac.th