ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒


๕ รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา

(๑) หมวดวิชาบังคับ

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รสคพ ๗๐๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๒(๒-๐-๔)

การนิยาม ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตคนพิการผ่านมุมมอง ทางด้านแพทยศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศาสนา และบูรณาการศาสตร์ การวัดและการประเมิน การประยุกต์และบูรณาการแนวคิดทฤษฎีที่ศึกษาและประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


รสคพ ๗๐๖ การวิจัยและนวัตกรรมด้านความพิการ ๒(๒-๐-๔)

การอ่าน การคิด การเขียนเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ หรือ เชิงวิพากษ์ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การสังเคราะห์งานวิจัย ปัญหาการวิจัยและคำถามการวิจัย แนวคิดและกระบวนการทางนวัตกรรม ปรัชญาแห่งความจริง ภววิทยา ญาณวิทยา วิธีวิทยา แนวคิดและทฤษฎีบูรณาการศาสตร์ แนวคิดหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยแบบผสมผสาน วิธีการสืบค้นข้อมูล การวัดและตรวจสอบเครื่องมือมาตรฐาน การออกแบบเครื่องมือ การเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล แนวคิดและการประยุกต์ทางสถิติ ประเด็นทางจริยธรรมสำหรับการวิจัยด้านความพิการและคนพิการ


รสคพ ๗๐๗ สัมมนาเชิงบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๒(๒-๐-๔)

การค้นหาและการพัฒนาประเด็นสำคัญผ่านกระบวนวิเคราะห์และวิพากษ์ เนื้อหาทางทฤษฎี และกรอบการทำงาน การใช้กระบวนการของหลักฐานเชิงประจักษ์ การประยุกต์และบูรณาการแนวคิดทฤษฎีที่ศึกษาและประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ การแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ


รสคพ ๗๐๘ การเสริมพลังคนพิการและสังคมบูรณาการ ๒(๒-๐-๔)

การนิยามและการจัดแบ่งประเภทความพิการ ความละเอียดอ่อน ความหลากหลายและปฏิสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องระหว่างความพิการกับวัฒนธรรม เพศสภาวะ อายุ ชาติพันธุ์ และความแตกต่างเฉพาะบุคคล การตีตราและการเลือกปฏิบัติ ความตระหนักรู้ด้านความพิการ การเสริมพลังและการดำรงชิวิตอิสระ แบบแผนด้านความพิการ ประวัติศาสตร์ การขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิของคนพิการ ความยุติธรรมทางสังคม ความเสมอภาคและศักดิ์ศรี การมีส่วนร่วมในทางการเมือง กฎหมายและนโยบายของคนพิการ สภาพแวดล้อมล้อมที่ปราศจากอุปสรรค การออกแบบที่เป็นสากล และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการและสังคมแบบบูรณาการ ความพิการกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์และบูรณาการแนวคิดทฤษฎีและประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการเสริมพลังคนพิการและสังคมบูรณาการ


รสคพ ๗๐๙ คนพิการกับการเข้าถึง ๒(๒-๐-๔)

นิยาม แนวคิด ของการเข้าถึงสำหรับคนพิการ การระบุความต้องการ อุปสรรคและข้อจำกัดเฉพาะความพิการในการดำเนินชีวิตประจำวันและการอยู่ในสังคมแบบบูรณาการ ความสามารถในการเข้าถึง ความเท่าเทียม ความเสมอภาค และสิทธิมนุษยชน การออกแบบเพื่อการเข้าถึงของทุกคน การเข้าถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพและการคมนาคม การเข้าถึงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม การเมืองและกระบวนการยุติธรรม การเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม การเข้าถึงสาธารณสุข การเข้าถึงการศึกษา แนวคิดนวัตกรรมแบบบูรณาการ การปรับอย่างสมเหตุสมผล การประยุกต์และบูรณาการแนวคิดทฤษฎีและประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงกับคุณภาพชีวิตของคนพิการ


(๒) หมวดวิชาเลือก

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รสคพ ๗๑๐ จริยธรรม สิทธิ และนโยบายด้านคนพิการเชิงวิพากษ์ ๒(๒-๐-๔)

จริยธรรม สิทธิ ความเสมอภาค โอกาสของคนพิการและการเลือกปฏิบัติในวัฒนธรรมและบริบทที่หลากหลาย ประวัติศาสตร์ การขับเคลื่อนด้านความพิการ กฎหมาย นโยบายด้านคนพิการเชิงเปรียบเทียบและวิพากษ์ สถานการณ์ปัจจุบัน และทิศทางในอนาคตของสิทธิ ความเสมอภาคและโอกาสของคนพิการใน ระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิ ทางกฎหมายกับความเสมอภาคและโอกาสทางสังคม นโยบายสำคัญด้านคนพิการ บทบาทขององค์กรคนพิการต่อการสร้างและขับเคลื่อนนโยบายในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ แบบแผนการนำนโยบายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์และบูรณาการแนวคิดทฤษฎีและประสบการณ์ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับจริยธรรม สิทธิ และนโยบายด้านคนพิการ


รสคพ ๗๑๒ ความพิการ โลกาภิวัตน์ และบริบทพลวัต ๒(๒-๐-๔)

ผลกระทบของการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งระดับชาติและสากล ต่อสุขภาพ การศึกษา การจ้างงาน การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในสังคมของคนพิการ ประชากรคนพิการในระดับสากล การย้ายถิ่นและการจัดสรรทรัพยากร ความเกี่ยวข้องระหว่างความพิการกับความยากจนและการแปลกแยกจากสังคม อนุสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การสหประชาติ องค์กรคนพิการและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ในการขับเคลื่อนความพิการ ระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ และสวัสดิการคนพิการในแต่ละประเทศ การจัดการในภาวะวิกฤติและภัยพิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการพิเศษและปัญหาของคนพิการแต่ละประเภท การประยุกต์และบูรณาการแนวคิดทฤษฎีและประสบการณ์ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับความพิการ โลกาภิวัตน์ และบริบทพลวัต


รสคพ ๗๑๖ การจัดการบริการสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒(๒-๐-๔)

แนวคิดและหลักการของการจัดการบริการสุขภาพและการแพทย์ สถานการณ์และแนวโน้มของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพคนพิการ การวิเคราะห์ระบบบริการสุขภาพ การดูแลสุขภาพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการ การประยุกต์และบูรณาการแนวคิดทฤษฎีที่ศึกษาและประสบการณ์ในการศึกษาดูงานเพื่อการจัดการบริการสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์


รสคพ ๗๒๑ การวิจัยเชิงคุณภาพด้านความพิการ ๒(๑-๒-๓)

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ความสำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้านสังคมศาสตร์ ความพิการ การเสริมพลัง ประเภทและความหลากหลายในการวิจัยเชิงคุณภาพ การตั้งคำถามการวิจัย การออกแบบการวิจัย การหาความรู้ความจริง สาเหตุและผล จริยธรรมในการวิจัย ข้อตระหนักในแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมของการทำวิจัยเชิงคุณภาพในคน วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการตรวจสอบความตรงของข้อมูล การสังเคราะห์ การวิพากษ์ข้อมูล การเขียนรายงานและ การนำเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับคนพิการ การเสริมพลัง การประยุกต์และบูรณาการแนวคิดทฤษฎีและประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพด้านความพิการ


รสคพ ๗๒๓ การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเชิงวิพากษ์ ๒(๑-๒-๓)

ความเป็นมา วิวัฒนาการ ความหมาย แนวคิด วัตถุประสงค์ วิธีการ การพัฒนา คุณูปการและข้อจำกัดของการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน บทบาทและการสนับสนุนของครอบครัว ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ความสอดคล้องกับนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การวิเคราะห์ วิพากษ์พัฒนาการและสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ การสังเคราะห์ และพัฒนารูปแบบของการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ที่เหมาะสมกับแต่ละบริบท การประยุกต์และบูรณาการแนวคิดทฤษฎีและประสบการณ์ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน


รสคพ ๗๒๕ การวิจัยเชิงปริมาณด้านความพิการและสถิติขั้นสูง ๒(๒-๐-๔)

แนวคิดที่สำคัญของการวิจัยเชิงปริมาณ หลักการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นสูง วิธีวิทยาสถิติขั้นสูง แบบจำลองเชิงเส้นทั่วไป การสร้างสมการโครงสร้าง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๒ กลุ่มขึ้นไป การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์องค์ประกอบ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติขั้นสูงและการแปลผล


รสคพ ๗๒๖ ความพิการและผู้สูงอายุ ๒(๒-๐-๔)

ทฤษฎี แนวปฏิบัติที่เป็นปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนพิการและผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลง การปรับทางกาย จิต สังคม ระบบการบริการ เทคโนโลยี การวิเคราะห์ วิพากษ์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม โดยอาศัย กระบวนทัศน์และศาสตร์ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุ การประยุกต์และบูรณาการแนวคิดทฤษฎีที่ศึกษาและประสบการณ์ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับความพิการและผู้สูงอายุ


(๓) วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รสคพ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๓๖(๐-๑๔๔-๐)

การออกแบบโครงการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่แสดงถึงสิ่งที่ได้ค้นพบและองค์ความรู้ใหม่ด้วยบูรณาการศาสตร์หรือสหวิทยาการ การดำเนินการวิจัย การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ การเสนอวิทยานิพนธ์ จริยธรรมในการวิจัย การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เพื่อเผยแพร่เชิงวิชาการ จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ