ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
อาจารย์ประจำหลักสูตร


๓.๒.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
3. อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
4. อาจารย์ พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
5. อาจารย์ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

๓.๒.๒ อาจารย์ประจำ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อาทร ริ้วไพบูลย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
7. อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
8. อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
9. อาจารย์ ดร.วีระแมน นิยมพล วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
10. อาจารย์ ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ศูนย์สิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยมหิดล
11. อาจารย์ ดร.สุจิตรา เขียวศรี วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
12. อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1. Prof. Hiroshi Ogawa Otsuma Womens' University, Department of Human
Relations, Japan

2. Prof. Dr.Robert Stodden Center on Disability Studies, College
of Education, University of Hawaii at
Manoa, USA

3. Prof. Dr.Angus J. Buchanan Curtin University, School of Occupational
Therapy and Social Work,
Australia

๔. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

๔.๑ ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา

๔.๒ ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตรคือ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต โดยต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

๔.๓ ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

๔.๔ ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

๔.๕ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

๔.๖ ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านด้วยวิธีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และการสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

๔.๗ ผลงานหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

๔.๘ นักศึกษาที่รับทุนการศึกษาหรือทุนอื่น ๆ ระหว่างการศึกษาในหลักสูตรต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของทุน