ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒


โครงสร้างหลักสูตร

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

๓.๑ หลักสูตร

๓.๑.๑ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒ ดังนี้

(๑) หมวดวิชาบังคับ ๑๐ หน่วยกิต
(๒) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต
(๓) วิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต
      รวมไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร

(๑) หมวดวิชาบังคับ (๑๐ หน่วยกิต)

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รสคพ ๗๐๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๒ (๒–๐–๔)
RSQD 705 Quality of Life Development for Persons
with Disabilities

รสคพ ๗๐๖ การวิจัยและนวัตกรรมด้านความพิการ ๒ (๒–๐–๔)
RSQD 706 Research and Innovation on Disabilities

รสคพ ๗๐๗ สัมมนาเชิงบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๒ (๒–๐–๔)
RSQD 707 Integral Seminar in Quality of Life
Development for Persons with Disabilities

รสคพ ๗๐๘ การเสริมพลังคนพิการและสังคมบูรณาการ ๒ (๒–๐–๔)
RSQD 708 Empowerment of Persons with Disabilities
and Inclusive Society

* รสคพ ๗๐๙ คนพิการกับการเข้าถึง ๒ (๒–๐–๔)
RSQD 709 Persons with Disabilities and Accessibility

* รายวิชาใหม่

(๒) หมวดวิชาเลือก(ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต)

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รสคพ ๗๑๐ จริยธรรม สิทธิ และนโยบายด้านคนพิการเชิงวิพากษ์ ๒ (๒–๐–๔)
RSQD 710 Ethics, Rights and Critical Disability Policy

รสคพ ๗๑๒ ความพิการ โลกาภิวัตน์ และบริบทพลวัต ๒ (๒–๐–๔)
RSQD 712 Disability, Globalization and Dynamic Context

รสคพ ๗๑๖ การจัดการบริการสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒–๐–๔)
RSQD 716 Management of Health Service and
Scientific Medicine

รสคพ ๗๒๑ การวิจัยเชิงคุณภาพด้านความพิการ ๒ (๑–๒–๓)
RSQD 721 Qualitative Research on Disability

รสคพ ๗๒๓ การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเชิงวิพากษ์ ๒ (๑–๒–๓)
RSQD 723 Critical Community Based Rehabilitation

รสคพ ๗๒๕ การวิจัยเชิงปริมาณด้านความพิการและสถิติขั้นสูง ๒(๒-๐-๔)
RSQD 725 Qualitative Research on Disability and
Advanced Statistics

* รสคพ ๗๒๖ ความพิการและผู้สูงอายุ ๒(๒-๐-๔)
RSQD 726 Disability and Gerontology

* รายวิชาใหม่

นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยราชสุดา และคณะ/สถาบันอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร

(๓) วิทยานิพนธ์

รสคพ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๓๖(๐-๑๔๔-๐)
RSQD 699 Dissertation

๓.๑.๔ โครงการวิจัยของหลักสูตร

แนวทางการทำวิจัยของหลักสูตรมีดังนี้

(๑) ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิ โอกาส ความเสมอภาค ด้านต่างๆ ของคนพิการไทยหรือนานาชาติ

(๒) นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ทั้งที่เป็น ฮาร์ดเทคโนโลยี (Hard Technology)
ซอฟต์เทคโนโลยี (Soft Technology)

(๓) รูปแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยหรือนานาชาติ

(๔) องค์ประกอบ ตัวชี้วัดที่เหมาะสม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยหรือนานาชาติ

(๕) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยหรือนานาชาติ

(๖) สภาพปัญหา อุปสรรค ความต้องการของคนพิการ การเตรียมความพร้อม และข้อเสนอเพื่อการแก้ไขในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต การศึกษา
การประกอบอาชีพ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภัยพิบัติ การเปิดเสรีอาเซียน และอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

(๗) ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย

(๘) ประเด็นอื่นๆ ที่เป็นประเด็นเร่งด่วน หรือเป็นที่สนใจของสังคมและวงวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๓.๑.๕ ความหมายของรหัสวิชา

ตัวอักษร ๔ หลักมีความหมาย ดังนี้

ตัวอักษร ๒ หลักแรก เป็นอักษรย่อของวิทยาลัยที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน

รส (RS) หมายถึง วิทยาลัยราชสุดา

ตัวอักษร ๒ หลักต่อมา เป็นอักษรย่อของสาขาวิชาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน

คพ (QD) หมายถึง สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตัวเลข ๓ หลัก คือ ๖xx และ ๗xx ๘xx แสดงวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

๓.๑.๖ แผนการศึกษา

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

รสคพ ๗๐๕

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๒(๒-๐-๔)

รสคพ ๗๐๗

สัมมนาเชิงบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๒(๒-๐-๔)

รสคพ ๗๐๖

วิจัยและนวัตกรรมด้านความพิการ 

๒(๒-๐-๔)

รสคพ ๗๐๙

คนพิการกับการเข้าถึง

๒(๒-๐-๔)

รสคพ ๗๐๘ การเสริมพลังคนพิการและสังคมบูรณาการ

๒(๒-๐-๔)

วิชาเลือก   ๒ หน่วยกิต
วิชาเลือก   ๒ หน่วยกิต      
รวม ๘ หน่วยกิต รวม ๖ หน่วยกิต
สอบวัดคุณสมบัติ   รสคพ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙(๐-๓๖-๐)
รสคพ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙(๐-๓๖-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต รวม ๙ หน่วยกิต
รสคพ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙(๐-๓๖-๐) รสคพ ๖๙๙ วิทยานิพนธ์ ๙(๐-๓๖-๐)
รวม ๙ หน่วยกิต รวม ๙ หน่วยกิต