ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร


๑. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑.๑ ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตผู้มีความรู้ขั้นสูงและมีความสามารถเชิงบูรณาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม การเสริมพลังและสิทธิพลเมืองของคนพิการ รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณนักวิจัย

๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

๑.๒.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎกติกาและประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ

๑.๒.๒ มีความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถอธิบาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบันด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างถูกต้องเหมาะสม

๑.๒.๓ สามารถสังเคราะห์ ประยุกต์ และบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผ่านกระบวนการวิจัยและนวัตกรรม และใช้ความรู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ

๑.๒.๔ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ

๑.๒.๕ สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้กระบวนการสื่อสารที่สัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๓ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)

๑.๓.๑ แสดงออกถึงทักษะความสัมพันธ์ระดับบุคคล การทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำในสังคมในฐานะผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงด้านความพิการ (Demonstrate personal relations and participation, teamwork and leadership in society as a change agent regarding disabilities)

๑.๓.๒ ออกแบบและดำเนินการการจัดการความรู้และชุมชนนักปฏิบัติ ในองค์ความรู้ด้านความพิการในชุมชนระดับชาติได้ (Design and arrange management of knowledge and community of practice (CoP) in the body of knowledge regarding disabilities in communities, national levels)

๑.๓.๓ สร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการผ่านการวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับความพิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการได้ (Create an integrated body of knowledge through research and innovation regarding disabilities for enhancing quality of life of persons with disabilities)

๑.๓.๔ ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยยึดหลักคุณธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการ (Integrate body of knowledge for enhancing quality of life for persons with disabilities with morality, professional ethics, equity and dignity of persons with disabilities)


ระบบการจัดการศึกษา
การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

๑. ระบบการจัดการศึกษา

๑.๑ ระบบ

ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบหน่วยกิตระบบทวิภาค

๒. การดำเนินการหลักสูตร

๒.๑ วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

๒.๒.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

๒.๒.๓ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

(ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร) คือ

- IELTS ที่ระดับ ๓ คะแนนขึ้นไป

- TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ ๓๒ คะแนนขึ้นไป

- TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ ๔๐๐ คะแนนขึ้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศ เรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษฯ ที่ :

www.grad.mahidol.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้

ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร : ๐๒ -๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๒๒๑, ๒๒๒

๒.๒.๔ มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับคนพิการไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีผลงานวิจัย งานวิชาการอื่นๆ ด้านคนพิการ อย่างน้อย ๑ เรื่อง

๒.๒.๕ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สำหรับหลักเกณฑ์และหลักฐานเพิ่มเติมในการสมัครอื่นๆ ได้แก่

๑) หัวข้อ Proposal / Concept Paper ที่สนใจหากเข้ามาศึกษา ความยาว ๕—๑๐ หน้า A-4

๒) หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ (Recommendation letter) จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เคยสอน หรือ ผู้บังคับบัญชา รวมจำนวน 2 ฉบับ โดยผู้ออกใบรับรองสามารถดูแบบฟอร์มการรับรองตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด หรือกำหนดขึ้นเองก็ได้ แล้วส่งมายังประธานหลักสูตร หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยตรง (ไม่ต้องผ่านผู้สมัคร) ตามที่อยู่ หรือ email ที่กำหนด ก่อนปิดรับสมัคร หรือวันก่อนสัมภาษณ์

๓) ประวัติของผู้สมัคร (Resume)

๒.๓ แผนการรับนักศึกษา

ประมาณ ๑๒ คน / ปีการศึกษา

๒.๔ งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่างๆ) ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๕ ระบบการศึกษา

แบบชั้นเรียน

๒.๖ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

๒.๖.๑ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th