You are here | เดือนพฤษภาคม 2562English Version

ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยราชสุดาให้การต้อนรับ Prof. Maribel Gárate, Ph.D.
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ จาก Gallaudet University


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา พร้อมบุคลากรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาคหูหนวกศึกษา ให้การต้อนรับ Prof. Maribel Gárate, Ph.D. คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ จาก Gallaudet University ประเทศสหรัฐอเมริกา และเจ้าหน้าที่จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ในการมาเยือนและปรึกษาหารือ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการศึกษาของคนหูหนวก และได้เยี่ยมชมภาควิชาหูหนวกศึกษาและพิพิธภัณฑ์คนหูหนวก ตามลำดับ ซึ่ง Prof. Gárate ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสองสาขา คือ การจัดการศึกษาระดับประถมสำหรับคนหูหนวก และภาษาศาสตร์ของภาษามืออเมริกัน และระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการศึกษาสำหรับคนหูหนวก โดยเฉพาะ การศึกษาแบบทวิภาษา Prof. Gárate มีความสนใจทางการวิจัย เรื่อง การนำระเบียบวิธีทวีภาษามาปรับใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนภาษามือแบบอเมริกันในห้องเรียนของคนหูหนวกและคนหูตึง และวิถีที่ความเชื่อของครูในเรื่องของการสอนภาษามือ / ภาษาอังกฤษแบบทวิภาษา มีอิทธิพลต่อการสอนของพวกเขา

ภาพโดย : นายณัฐเขต สัจจะมโน, หน่วยโสตฯ
ข่าวโดย : นางสาวชลิตา ไร่เหนือ, หน่วยวิเทศสัมพันธ์