ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนมกราคม 2563                                                                                                                    English Version

การอบรมนานาชาติ
เรื่อง Teaching Children with Disabilities in an Inclusive Environment in Bhutan


วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมการอบรมนานาชาติ เรื่อง "Teaching Children with Disabilities in an Inclusive Environment in Bhutan" ในระหว่างวันที่ 13 – 21 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากภูฏาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 2 คน และครูจำนวน 8 คน จากกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนต่างๆ จากประเทศภูฏาน นำทีมวิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วีระแมน นิยมพล หัวหน้าภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ อาจารย์ ดร. สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดยการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการในสภาพแวดล้อมแบบเรียนรวมในประเทศภูฐาน

ข่าว / ภาพ โดย : ชลิตา หน่วยวิเทศสัมพันธ์