ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนมกราคม 2563

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดกิจกรรม Ratchasuda Research Community
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563


เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 งานบริหารงานวิจัย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Ratchasuda Research Community ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดย แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดาและ อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการความรู้ทางด้านวิจัย สำหรับอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยราชสุดา (ชุมชนวิจัย) ซึ่งมีบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 38 คน ณ ห้องประชุม 231 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลโดย : ปิยะนุช งานบริหารงานวิจัย
ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ
ภาพโดย : พัสกร หน่วยโสตทัศนศึกษา