ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรฝึกงานการโรงแรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และ เตรียมความพร้อมนักเรียนผู้พิการทางการได้ยินที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรฝึกงานการโรงแรม จำนวน 20 คน โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยราชสุดา และ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ภายใต้โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้และทักษะอาชีพ (1 ปี) ซึ่งมี รศ.ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล

นอกจากนี้ได้มีสำนักงานจัดหางาน นครปฐม มาทำความเข้าใจกับนักเรียนพิการเกี่ยวกับสิทธิตามมาตรา 35 ของ พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หลังจากนั้น รศ.ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา และ ทีมงานในโครงการได้พานักเรียนพิการไปที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อตรวจร่างกายเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกอบรมในโปรแกรม


ข่าวโดย : รศ.ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา
ภาพโดย : สุวัฒน์ชัย หน่วยโสตทัศนศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา