ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกุมภาพันธ์ 2563

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดการแถลงข่าวแนะนำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ


คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแถลงข่าวแนะน​ำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมทั้งความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแถลงข่าวแนะนำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมทั้งความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแนะนำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ และความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสุขภาวะ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเกี่ยวกับ "การรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก อย่าง "ตระหนัก" โดย "ไม่ตระหนก" และ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พูดถึง​"การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้รายงานคุณภาพอากาศ" และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ​ พัฒนเกียรติ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ "มาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน" จากนั้นมีการสาธิตแนะนำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ความรู้และการรับมือกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดย ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตามด้วยกิจกรรมเยี่ยมชมรถตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ

ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและสื่อสารองค์กร วิทยาลัยราชสุดา​ เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นบุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล สื่อมวลชน หน่วยงานราชการและชุมชนโดยรอบ การแถลงข่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 4224 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ
ภาพโดย : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา