ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกุมภาพันธ์ 2563

หน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดาสุดา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ด้านสุขภาพเพศศึกษาสำหรับนักศึกษาหูหนวก


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพเพศศึกษาสำหรับนักศึกษาหูหนวก โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ อาจารย์จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา เพื่อเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในการมองเรื่องเพศให้เป็นเรื่องใกล้ตัว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักศึกษาในอนาคต กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องเรียน R 48 อาคารเรียนและฝึกปฎิบัติการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลโดย : วรรณา หน่วยกิจการนักศึกษา
ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ
ภาพโดย : ปิยนุช หน่วยโสตทัศนศึกษา