ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการวิชาการ หน่วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ หน่วยห้องสมุด ด้านการเรียนการสอน และพิพิธภัณฑ์คนหูหนวก ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์ ดร.นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์ และ อาจารย์บุญมา เขียววิชัย

โดยอาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ ศรีสุรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ข่าวโดย : ปวีณา หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ
ภาพโดย : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา