ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนมีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่างจากสภาคณาจารย์ ประจำปี 2562
รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นและมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่างจากสภาคณาจารย์ ประจำปี 2562 รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นและมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานระยะเวลา 5 ปี 10 ปีและ 25 ปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัล

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1.อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี 2562 และรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ตำแหน่งประเภทวิชาการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส ได้รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ตำแหน่งประเภทวิชาการปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี

3.อาจารย์สุภชาญ ตรัยตรึงศ์สกุล ได้รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานติดต่อกัน ไม่เกิน 10 ปี พร้อมกันนี้ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ
ภาพโดย : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา