ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนมีนาคม 2563

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษา และหน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษาและหน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี อาจารย์พฤหัส ศุภจรรยา และ อาจารย์นัทที ศรีถม เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษา

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และวิธีการดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้อง 118 อาคารอำนวยการวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวโดย : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์ฯ
ภาพโดย : ปิยนุช หน่วยโสตทัศนศึกษา