ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
  • คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

  • คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

  • คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

  • คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

  • คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิ้งค์ไปยังวิดีโอภาษามือแนะนำวิธีการป้องกันไวรัส COVID-19
ลิ้งค์ไปยังประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดรับสมัครคนพิการเข้าร่วมอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้และทักษะอาชีพ (1 ปี)
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์หลักสูตร การฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์วารสารวิทยาลัยราชสุดา
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการครั้งที่ 7
ลิ้งค์ไปยังหน้าข่าวสารสำหรับนักศึกษา
ลิ้งค์ไปยัง หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ลิ้งค์ไปยัง international conference and Prodeeding

ข่าวกิจกรรม

ภาพ  ผู้ผู้บริหารและแทนบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  ครบรอบ ๒๙ ปีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ​คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง : COVID-19 (BCM) ผู้แทนคณาจารย์และบุคลากรจากหน่วย งานต่างๆ ของวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ศาลพ่อขุนทุ่ง ไหว้กลางแจ้ง เทวลัยพระพิฆเนศ และพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน ๓ รูป ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครอบรอบ 29 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ รองคณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นตัวแทนรับมอบเจลแอลกอฮอล์​ทำความสะอาดมือ จากบริษัท​นาริญา เฮอร์เบิล จำกัดเมื่อวันที่​ 24​ เมษายน​ 2563​ บริษัท​ นาริญา เฮอร์เบิล จำกัด​ ได้นำผลิตภัณฑ์​นาริญา​ เฮอร์เบิล​ วอเตอร์เลส แฮนด์ เจล (เจลแอลกอฮอล์​ทำความสะอาดมือ)​ จำนวน​ 80​ หลอด​ มามอบให้กับวิทยาลัย​ราชสุดา​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ โดยมีผู้แทนจากบริษัท​นาริญา เฮอร์เบิล จำกัด เป็นผู้มอบ รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ อาจารย์แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้ปลักดันสิทธิคนพิการทำประกันโควิด "มหาวิทยาลัย​มหิดล ผลักดันสิทธิคนพิการทำประกันโควิด" โดย อาจารย์แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัย​ราชสุดา​มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ พิธีมอบรางวัล และ มอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษาและหน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี อาจารย์พฤหัส ศุภจรรยา และ อาจารย์นัทที ศรีถม เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ พิธีมอบรางวัล และ มอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่างจากสภาคณาจารย์ ประจำปี 2562 รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นและมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานระยะเวลา 5 ปี 10 ปีและ 25 ปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังอ่านเพิ่มเติมข่าวกิจกรรมปี 2563

ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้ารับสมัครงาน ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Ratchasuda e-learning ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้าความร่วมมือกับต่างประเทศ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้านวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้าความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Webmail มหิดล ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังช่อง VDO Youtube ราชสุดา ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้า Intranet ของวิทยาลัย ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังระบบให้บริการสารสนเทศของวิทยาลัยราชสุดา