ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
  • คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

  • คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

  • คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

  • คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

  • คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิ้งค์ไปยังวิดีโอภาษามือแนะนำวิธีการป้องกันไวรัส COVID-19
ลิ้งค์ไปยังประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดรับสมัครคนพิการเข้าร่วมอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้และทักษะอาชีพ (1 ปี)
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์หลักสูตร การฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์วารสารวิทยาลัยราชสุดา
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการครั้งที่ 7
ลิ้งค์ไปยังหน้าข่าวสารสำหรับนักศึกษา
ลิ้งค์ไปยัง หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ลิ้งค์ไปยัง international conference and Prodeeding

ข่าวกิจกรรม

ภาพ อาจารย์แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้ปลักดันสิทธิคนพิการทำประกันโควิด "มหาวิทยาลัย​มหิดล ผลักดันสิทธิคนพิการทำประกันโควิด" โดย อาจารย์แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัย​ราชสุดา​มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเพิ่มเติม


ภาพ พิธีมอบรางวัล และ มอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาหูหนวกศึกษาและหน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี อาจารย์พฤหัส ศุภจรรยา และ อาจารย์นัทที ศรีถม เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ พิธีมอบรางวัล และ มอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่างจากสภาคณาจารย์ ประจำปี 2562 รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นและมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานระยะเวลา 5 ปี 10 ปีและ 25 ปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมงานครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ นักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดผัสสะให้กว้าง เพื่อร่วมทางสายพิเศษเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพเพศศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ อาจารย์จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังอ่านเพิ่มเติมข่าวกิจกรรมปี 2563

ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้ารับสมัครงาน ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Ratchasuda e-learning ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้าความร่วมมือกับต่างประเทศ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้านวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้าความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Webmail มหิดล ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังช่อง VDO Youtube ราชสุดา ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้า Intranet ของวิทยาลัย ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังระบบให้บริการสารสนเทศของวิทยาลัยราชสุดา