ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ภาพคณบดีวิทยาลัยราชสุดาและทีมผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับทีมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN -QA มหาวิทยาลัยมหิดล (AUN-QA Assessment) ปี 2562

  วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN -QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ)

 • ภาพคณบดีวิทยาลัยราชสุดาและทีมผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา

 • ภาพคณะอาจารย์จากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) เข้าพบ คณะผู้บริหารของ คณะศึกษาศาสตร์ Monash University ณ ประเทศออสเตรเลีย

  คณะอาจารย์จากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) เข้าพบ คณะผู้บริหารของ คณะศึกษาศาสตร์ Monash University ณ ประเทศออสเตรเลีย

 • ภาพผู้แทนจากววิทยาลัยราชสุดา ขึ้นรับรางวัลบทความดีเด่น​ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 11

  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ผู้แทนจากวิทยาลัยราชสุดา ขึ้นรับรางวัลบทความดีเด่น​ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 11

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดรับสมัครคนพิการเข้าร่วมอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้และทักษะอาชีพ (๑ ปี)
ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดการสมัคร เดิน - วิ่ง การกุศลของวิทยาลัยราชสุดา
ลิ้งค์ไปยัง หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการs
ลิ้งค์ไปยัง international conference and Prodeeding
ลิ้งค์ไปยังหน้าข่าวสารสำหรับนักศึกษา
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์วารสารวิทยาลัยราชสุดา

ข่าวกิจกรรม

ภาพคุณดุสิต​ สุนทรภักดี​ นักวิชาการศึกษา​ ภาควิชาหูหนวกศึกษา​ ร่วมเสวนา ในหัวข้อ museum for All​ เมื่อวันที่​ 20​ กันยายน​ 2562​ คุณดุสิต​ สุนทรภักดี​ นักวิชาการศึกษา​ ภาควิชาหูหนวกศึกษา​ ร่วมเสวนา ในหัวข้อ museum for All​ ​พร้อมเล่าเรื่องราว​ของคนหูหนวก​ และความเป็นมาของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนหูหนวกไทยแห่งแรก​ วิทยาลัยราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย​ 2562 (Thailand Museum Expo 2019) เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปีพุทธศักราช 2562​ จัดโดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร​ รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพวิทยาลัย​ราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ เข้าร่วมจัดแสดงพิพิธภัณฑ์​คนหูหนวกไทย​ ในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย​ 2562วิทยาลัย​ราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ เข้าร่วมจัดแสดงพิพิธภัณฑ์​คนหูหนวกไทย​ในงาน มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย​ 2562 (Thailand Museum Expo 2019) เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปีพุทธศักราช 2562 จัดโดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร​ ระหว่างวันที่ 19​ - 22 กันยายน 2562​ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร​ กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพหน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม RS Volunteer หน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "RS Volunteer" เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้อง 118 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับความรู้และฝึกการช่วยเหลือผู้พิการประเภทต่างๆ วิทยากรโดย : คุณธิดารัตน์ นงค์ทอง และ คุณณุชนาฎ โต๊ะดี รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพผู้เข้าร่วมโครงการอบรม การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้​งานบริการการศึกษา​ วิทยาลัยราชสุดา​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ จัดโครงการอบรม การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้​ วันที่ 18 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม ในหัวข้อ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ คุณดุสิต​ สุนทรภักดี เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2562 (Thailand Museum Expo 2019)เมื่อวันที่​ 11​ กันยายน​ 2562​ คุณดุสิต​ สุนทรภักดี นักวิชาการศึกษา ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2562 (Thailand Museum Expo 2019) ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังอ่านเพิ่มเติมข่าวกิจกรรมปี 2562

ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้ารับสมัครงาน ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Ratchasuda e-learning ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้าความร่วมมือกับต่างประเทศ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้านวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้าความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Webmail มหิดล ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังช่อง VDO Youtube ราชสุดา ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้า Intranet ของวิทยาลัย ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังระบบให้บริการสารสนเทศของวิทยาลัยราชสุดา