ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
  • แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา หัวหน้าภาควิชาหูหนวก ขึ้นรับมอบเงินบริจาคจากองค์กรภาคีเครือข่าย นำโดยชมรมศิษย์เก่า SCBIEP ร่วมกับมูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม และบริษัทกล่องดินสอ จำกัด

  • แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายในงาน Research Forum : Art Activities of Disabled People in Asia

  • คณะผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of San Agustin ประเทศฟิลิปปินส์

  • แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย อาจารย์ประจำศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เข้าร่วมแถลงผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

  • แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย อาจารย์ประจำศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เข้าร่วมแถลงผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

  • แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย อาจารย์ประจำศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เข้าร่วมแถลงผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

  • แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย อาจารย์ประจำศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เข้าร่วมแถลงผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

136th AUN-QA Assessment at Programme Level


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดรับสมัครคนพิการเข้าร่วมอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้และทักษะอาชีพ (๑ ปี)
ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดการสมัคร เดิน - วิ่ง การกุศลของวิทยาลัยราชสุดา
ลิ้งค์ไปยัง หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการs
ลิ้งค์ไปยัง international conference and Prodeeding
ลิ้งค์ไปยังหน้าข่าวสารสำหรับนักศึกษา
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์วารสารวิทยาลัยราชสุดา

ข่าวกิจกรรม

ภาพ ดร.วีระแมน นิยมพล และทีมวิทยากร ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าอบรม Web Accessibility for Blind and Low Vision Person จากประเทศภูฏาน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมการอบรมนานาชาติ เรื่อง "Web Accessibility for Blind and Low Vision Person" ในระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่ Mr. Dorji Phuntsho จาก Disabled Person's Association of Bhutan ประเทศภูฏาน นำทีมวิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วีระแมน นิยมพล รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล คณะผู้บริหาร​และคณาจารย์​ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน ณ​ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เลขานุการมูลนิธิราชสุดา พร้อมด้วย แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์​ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา คณะผู้บริหาร​ และคณาจารย์​ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน ณ​ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ คณบดีพร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  เข้าร่วมการประชุม The 8th GACD Annual Scientific Meeting 2019เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม The 8th GACD Annual Scientific Meeting 2019 ณ โรงแรม Millennium Bangkok ประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ รศ.ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา และ อาจารย์ ดร.เนตรา เทวบัญชาชัย พร้อมด้วย ตัวแทนจากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล ให้การต้อนรับผู้พิการ ที่ผ่านการคัดเลือก  หลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยราชสุดา และ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ โดยการสนับสนุนจาก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมกันจัดทำ หลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่จะพัฒนาให้ผู้พิการมีความเป็นมืออาชีพในการเป็น 'นักการโรงแรม' มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของระบบการทำงานและการประสานงานทั้งหมดของโรงแรม รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ นายสุทธิพงษ์ สุคำหล้า ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลนักศึกษาพระราชทาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ขอแสดงความยินดี กับ นายสุทธิพงษ์ สุคำหล้า ศิษย์เก่าที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล (เข้ารับการคัดเลือก ขณะเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 5) ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง) รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังอ่านเพิ่มเติมข่าวกิจกรรมปี 2562

ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้ารับสมัครงาน ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Ratchasuda e-learning ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้าความร่วมมือกับต่างประเทศ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้านวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้าความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Webmail มหิดล ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังช่อง VDO Youtube ราชสุดา ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้า Intranet ของวิทยาลัย ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังระบบให้บริการสารสนเทศของวิทยาลัยราชสุดา