ระบบให้บริการสารสนเทศ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


กรุณาเลือกระบบเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศของวิทยาลัยราชสุดา

ระบบจองรถยนต์ออนไลน์
ระบบจองห้องออนไลน์
ระบบจองล่ามออนไลน์
ระบบจองคอมฯ / อุปกรณ์โสตฯ
แบบขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบ e-Payroll
ระบบ RSMUSIS (ระบบการลา)
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบขอมีบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ Online