หลักสูตรประกาศนียบัตร
การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ
สำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว
รุ่นที่ 1: ประจำปี 2563


จัดโดยความร่วมมือของ
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย
สถาบันสิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

** ปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 1 เนื่องจากมีผู้พิการสมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน 15 คนแล้ว ทั้งนี้ผู้พิการท่านใดที่สนใจสมัครเข้าอบรมในรุ่นที่ 1 (ปี 2563) กรณีที่มีผู้สละสิทธิ์ หรือ สนในสมัครเข้าอบรมในรุ่นที่ 2 สามารถสำรองที่นั่งในการสมัครได้ที่ โทร 02-8895315 ต่อ 1114 หรือ โทร 081-7418810


ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ในด้านการบริการสุขภาพ (ได้แก่ การสื่อสาร การให้คำปรึกษาฉันเพื่อน การดูแลกิจวัตรประจำวันที่จำเป็นในการดำรงชีวิต การบริการผู้ช่วยคนพิการ การจัดทำแผนโปรแกรมการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ การจัดการสุขภาพ การเดินทาง) และด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (ได้แก่ สถานที่ ระบบและขั้นตอนการให้บริการ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ) และได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน การฝึกทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ทำงานในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ในการขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยร่วมให้บริการสุขภาพปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2.1 ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนพิการ

2.2 ผู้เข้าอบรมสามารถให้ข้อมูลในเรื่องการดำเนินชีวิตของคนพิการอย่างมีคุณค่า

2.3 ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกให้คนพิการทำกิจกรรมหรือภารกิจต่างๆ ตรงตามความต้องการจำเป็นของคนพิการ

2.4 ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำโปรแกรมและให้บริการฝึกทักษะได้ตรงตามความต้องการจำเป็นของคนพิการ

3.1 ภาคทฤษฎี รวม 36 ชั่วโมง แบ่งระยะเวลาเป็น 3 ช่วงการอบรม ดังนี้

ช่วงที่ 1 วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2563

ช่วงที่ 2 วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2563

ช่วงที่ 3 วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2563

3.2 ภาคปฏิบัติ รวม 126 ชั่วโมง

1) ศึกษาดูงาน 2 แห่ง                      ช่วงเดือนสิงหาคม 2563

2) ฝึกปฏิบัติ จำนวน 3 กรณีศึกษา     ช่วงเดือนกันยายน 2563

4.1 สถาบันสิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

4.2 โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น

4.3 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

4.4 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการที่ขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และหน่วยร่วมให้บริการสุขภาพ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

6.1 ชื่อเต็ม: ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ สำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว

6.2 ผู้เข้ารับการอบรมที่จะได้รับประกาศนียบัตร จะต้องมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด และต้องผ่านการประเมินผลโดยได้ผลประเมินรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

7.1 เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ที่ทำงานในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

7.2 จบการศึกษาขั้นต่ำอย่างน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 3

7.3 มีอายุ 25 ปีขึ้นไป

7.4 สามารถสื่อสาร อ่านออก เขียนได้


ติดต่อเรา

เว็บไซต์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล : https://rs.mahidol.ac.th
ที่อยู่: 111 หมู่ที่ 6, ถนนพุทธมณฑลสายสี่, ต.ศาลายา, อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170


โทรศัพท์: 02-8895315 ต่อ 1114
Fax:02-8895308
หรือ 081-7418810