หลักสูตร การฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1


จัดโดยความร่วมมือของ วิทยาลัยราชสุดา และ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี 2550

วันที่ 29 พฤษภาคม – 19 ธันวาคม 2563 (616 ชั่วโมง, 7 เดือน, 88 วัน) จำกัดสำหรับผู้พิการ 20 คน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (มีที่พักให้ และได้เบี้ยเลี้ยง 360 บาทต่อวันที่ฝึกงาน พร้อมอาหารฟรี 2 มื้อและชุดยูนิฟอร์มโรงแรม) ติดต่อ วิทยาลัยราชสุดา
โทรศัพท์ 02-8895315 ต่อ 1107 หรือ 081-9416577

**ปิดรับสมัตรผู้เข้าอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 1 เนื่องจากมีผู้พิการสมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน 20 คนแล้ว ทั้งนี้ผู้พิการท่านใดที่สนใจสมัครเข้าอบรมในรุ่นที่ 1 (ปี 2563) กรณีที่มีผู้สละสิทธิ์ หรือ สนในสมัครเข้าอบรมในรุ่นที่ 2 (ปี 2564) สามารถสำรองที่นั่งในการสมัครได้ที่ https://rs.mahidol.ac.th/1yearprogram หรือ โทร 02-8895315 ต่อ 1107 หรือ โทร 081-9416577


ผู้พิการที่เข้ารับการอบรมจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานจริงใน 4 แผนกพื้นฐานที่สำคัญในอุตสาหกรรมการโรงแรม อันได้แก่ แผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และ แผนกครัว (เน้นที่แผนกแม่บ้านเป็นหลัก) หลักสูตรนี้จะพัฒนาให้ผู้พิการที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความเป็นมืออาชีพในการเป็น 'นักการโรงแรม' มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของระบบการทำงานและการประสานงานทั้งหมดของโรงแรม มีทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานทุก 4 แผนกหลักของโรงแรม พร้อมทั้งเข้าใจและเข้าถึงจรรยาบรรณของงานในแต่ละแผนกที่พึงปฏิบัติ ผู้พิการที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับคนไม่พิการ ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีในงานบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพด้านการโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานการโรงแรม ผู้พิการที่เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถ

2.1 เข้าใจระบบการทำงานและการประสานงานทั้งหมดของโรงแรมในภาพรวม

2.2 เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานใน 4 แผนกของโรงแรม ได้แก่ แผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และ แผนกครัว

2.3 เข้าใจ เข้าถึง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของงานในแต่ละแผนกของโรงแรม

2.4 วางแผนและประสานงานผ่านกิจกรรมหลักต่างๆของโรงแรมได้

2.5 มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีในงานบริการด้านการโรงแรม

ผู้พิการที่เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงใน 4 แผนกพื้นฐานของโรงแรม โดยมีระยะเวลาการฝึกทั้งหมด 616 ชั่วโมง (88 วัน ในระยะเวลา 7 เดือน)

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา

ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.เนตรา เทวบัญชาชัย

ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

6.1 ชื่อเต็ม: วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ

6.2 ผู้พิการที่เข้ารับการฝึกงานที่จะได้วุฒิบัตร จะต้องมีระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกงานทั้งหมด และ ต้องผ่านการประเมินผลโดยได้ผลประเมินรวมโดยเฉลี่ยทุกแผนกของโรงแรมไม่น้อยกว่า 80/100

6.3 ผู้พิการที่เข้ารับการฝึกงานที่ได้ผลประเมินในแต่ละแผนกของโรงแรมมากกว่า 80/100 และได้ผลประเมินรวมโดยเฉลี่ยทุกแผนกของโรงแรมมากกว่า 90/100 จะได้วุฒิบัตรที่ระบุ ผลการฝึกงานยอดเยี่ยม' ไว้ในวุฒิบัตร

6.4 ผู้พิการที่ได้ผลประเมินรวมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80/100 แต่มีระยะเวลาการฝึกงานน้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกงานทั้งหมดเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อาจมีการพิจารณาให้ได้วุฒิบัตร หรือ หนังสือรับรองการฝึกงาน โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาตามความเหมาะสม

7.1 เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

7.2 สุขภาพแข็งแรง มีสภาพร่างกายและจิตใจที่สามารถฝึกปฏิบัติงานใน 4 แผนกของโรงแรมได้ (สามารถมองเห็น และ เคลื่อนไหวได้)

7.3 อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

7.4 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ ม.6/ปวช. ขึ้นไป

7.5 สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตรฯ

7.6 มีความประพฤติดี สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

8.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง

8.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

8.3 สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)>

8.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

8.5 สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)


แผนที่

ติดต่อเรา

เว็บไซต์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล : https://rs.mahidol.ac.th
ที่อยู่: 111 หมู่ที่ 6, ถนนพุทธมณฑลสายสี่, ต.ศาลายา, อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170


โทรศัพท์: 02-8895315 ต่อ 1107
Fax:02-8895308
หรือ 081-9416577