ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวด
การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 25
ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2563

ขอเชิญนักเรียนตาบอด นักศึกษาตาบอดในมหาวิทยาลัย บุคคลตาบอดทั่วไป คนตาดีที่อ่านอักษรเบรลล์ได้ เข้าแข่งขันในการประกวดครั้งนี้ และขอเชิญบุคลากรในวงการ และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดและสมัครแข่งขันได้ที่ www.tab.or.th/bc

การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ระดับชาติ

การประกวดระดับชาติจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 โดยมีการแข่งขันหลายประเภท ทั้งการอ่านระดับบุคคล การอ่านระดับคณะบุคคล และการอ่านของคนที่มีการเห็น นอกจากนั้นยังมีการแข่งเขียนอักษรเบรลล์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและรหัสคณิตศาสตร์ ปีนี้ เราได้รวมประเภท อุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปเป็นประเภทเดียวกัน ซึ่งทำให้การแข่งขันเขียนอักษรเบรลล์มีทั้งหมด 5 ประเภท รวมประเภทคนตาดีพิมพ์ เป็น 6 ประเภท ในช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมา เราได้เปลี่ยนแปลงการแข่งเขียนสำหรับคนตาบอดทั้ง 5 ประเภท โดย แต่ละวิชา (ไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์) ผู้แข่งขันจะได้ยิน สิบ คำ หรือ สิบ โจทย์คณิตศาสตร์ และให้เวลาเขียนแต่ละข้อ 15 วินาที ให้เขียนภาษาไทย ระดับหนึ่ง ภาษาอังกฤษระดับหนึ่ง และคณิตศาสตร์ระบบ Nemeth ข้อละหนึ่งครั้ง ให้ผู้แข่งขันใช้สเลทแบบสี่แถวเท่านั้น ให้นำสเลทของท่านมาใช้ในการแข่งขัน ส่วนบุคคลที่มีการเห็น ที่เข้าแข่งขันการพิมพ์อักษรเบรลล์ การแข่งขันยังเหมือนปีที่ผ่านมา โดยจะพิมพ์จากข้อความปกติ ระดับการพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์ ประกอบด้วย ภาษาไทยระดับหนึ่ง ภาษาอังกฤษระดับสอง (มีตัวย่อ) และคณิตศาสตร์ระบบ Nemeth วิชาละ 1 นาที โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดเบรลล์ Perkins Brailler ในการพิมพ์ ให้นำเครื่องพิมพ์ดีดเบรลล์ของท่านมาใช้ในการแข่งขัน

สำหรับการแข่งขันการอ่านรายบุคคลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษยังดำเนินการตามแนวทางเดิมที่ผ่านมา โดยผู้แข่งขันจะอ่านบทความในเวลา 3 นาที ประเภทผู้แข่งขัน ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวม 4 ประเภท กลุ่มอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป 1 ประเภท ผู้ที่มีการมองเห็น 1 ประเภท รวมทั้งหมด 6 ประเภท

ในปีนี้ คณะกรรมการกำหนดให้ผู้ชนะการแข่งขันอ่านภาษาอังกฤษแบบรายบุคคลระดับชาติในวันที่ 17 ทั้งลำดับที่ หนึ่ง สอง และสาม ที่มีอายุ 15ปีขึ้นไป เข้าแห่งขันการประกวดนานาชาติในวันที่ 18 ด้วย ทั้งนี้ คนตาบอดไทยบุคคลอื่นที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สนใจเข้าแข่งขันนานาชาติ สามารถสมัครเข้าแข่งขันโดยไม่ต้องชนะการแข่งขันระดับชาติ

สำหรับการแข่งขันอ่านแบบคณะบุคคลหรือแบบทีม ในปีนี้คณะกรรมการได้เพิ่มการอ่านแบบคณะบุคคลภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ส่วนประเภทการแข่งขันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มี 3 ประเภท คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไป ตามแนวทางเดิม

การแข่งขัน ท้าให้อ่าน

การประกวด การอ่านอักษรเบรลล์มาราธอน ได้เปลี่ยนเป็น การแข่งขัน "ท้าให้อ่าน" ในช่วงเวลาประมาณหนึ่งเดือน ก่อนวันจัดงารประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ผู้แข่งขันจะต้องอ่านหนังสือเบรลล์ที่ได้รับจากคณะกรรมการ ผ่าน Facebook Live โดยกรรมการตัดสินจะประเมินความสม่ำเสมอและคุณภาพการอ่านของผู้แข่งขัน และประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันจัดงาน ดูข้อมูลการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศการแข่งขัน

การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์นานาชาติ

การแข่งขันการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ระดับนานาชาติจัดขึ้นเช้าวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 บุคคลตาบอดที่มีความสามารถอ่านภาษาอังกฤษที่สนใจทั้งในประเทศไทย ประเทศภูมิภาคอาเซียน และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ มีการแข่ง 2 ระดับ ระดับที่ 1 อายุ ระหว่าง 15 ถึง 24 ปี และ ระดับที่ 2 อายุ 25 ปีขึ้นไป

การประกวดการเขียนอักษรเบรลล์นานาชาติ ผู้แข่งขันทุกคนจะได้รับฟังคำที่จะต้องเขียนจำนวน 10 คำ โดยแต่ละคำ มีเวลาเขียน 15 วินาที ผู้แข่งขันต้องเขียนคำเหล่านั้นด้วยสเลทแบบ 4 แถว โดยเขียนภาษาอังกฤษระดับ 1 แบบไม่มีตัวย่อ

การประกวด การอ่านอักษรเบรลล์นานาชาติ ผู้แข่งขันต้องอ่านอักษรเบรลล์ต่อหน้ากรรมการตัดสินโดยอ่านบทความอักษรเบรลล์ ในเวลา 3 นาที โดยสามารถเลือกรูปแบบอักษรเบรลล์ระดับ 1 (ไม่มีตัวย่อ) หรือระดับ 2 (แบบมีตัวย่อ) ก็ได้ ทั้งนี้ อักษรเบรลล์จะใช้การย่อตามมาตรฐานของ Unified English Braille (UEB)

ในปีนี้ คณะกรรมการกำหนดให้ผู้ชนะการแข่งขันอ่านภาษาอังกฤษระดับชาติในวันที่ 17 ทั้งลำดับที่ หนึ่ง สอง และสาม ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เข้าแห่งขันการประกวดนานาชาติในวันที่ 18 ด้วย ทั้งนี้ คนตาบอดไทยบุคคลอื่นที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สนใจเข้าแข่งขันนานาชาติ สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้

ติดต่อ

สำหรับข้อมูลติดต่อ

งานบริการวิชาการสำหรับคนตาบอดและสายตาเลือนราง วิทยาลัยราชสุดา โทรศัพท์ 02-889-5315 ต่อ 1111 หรือ 1112

หรือติดต่อ

ดร. วีระแมน นิยมพล ประธานคณะทำงาน การประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์

จากวิทยาลัยราชสุดา อีเมล์ wiraman.niy@mahidol.ac.th หรือ wiraman.n@gmail.com

โทรศัพท์ 02-889-5315 ต่อ 1245 มือถือ 089-200-2203

หัวหน้าภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา