ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา | รวมวิดีโอภาษามือและประกาศ ช่วงสถานการณ์ COVID-19

รวม VDO เกี่ยวกับ COVID-19

คำแนะสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง (เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 )

การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ฉบับภาษามือไทย

การล้างมือที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ฉบับภาษามือไทย

วิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ฉบับภาษามือไทย

คำแนะนำสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันในการป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19

รวมประกาศ

-Announcement of Ratchasuda College, Mahidol University Guidelines at the Dormitory of Ratchasuda College, Mahidol University in the Coronavirus 2019 (COVID-1)

- Announcement of Ratchasuda College, Mahidol University Guidelines for the Work Performance of Staff during the Coronavirus 2019 (COVID-19) Outbreak

- Announcement of Ratchasuda College,Mahidol University Guidelines for the Work Performance of Staff during the Coronavirus 2019 (COVID-19) Outbreak No.2

- การเข้า-ออก อาคารอำนวยการและอาคารเรียน และการลงเวลาปฏิบัติงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล (สำหรับใช้สื่อสารภายในวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล)


แนวปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชสุดาฯ

- แนวปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- แนวปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

- แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

- แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

- แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5

- แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6


แนวปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัยในอาคารหอพักวิทยาลัยราชสุดาฯ

- แนวปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัยภายในอาคารหอพักวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- แนวปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัยภายในอาคารหอพักวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

- แนวปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัยภายในอาคารหอพักวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3


แนวปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- แนวปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยราชสุดา