Snow
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
Snow ลิ้งค์ไปยังไฟล์ประกาศรับสมัคร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
เอกออกแบบเชิงพาณิชย์
เรียนรู้ศิลปะและหลักการออกแบบได้ปฏิบัติจริง กับวัสดุ ผ้า ไม้ และเซรามิก บูรณาการเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การเป็นเจ้าของกิจการในตลอดออนไลน์
Snow
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
เอกล่ามภาษามือไทย
เรียนรู้ภาษามือไทยจากเจ้าของภาษา เข้าใจ วัฒนธรรมคนหูหนวก สอนโดยอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญการแปลและการล่าม มุ้งเน้นการ
บริการชุมชน
Snow
กำหนดการรับสมัคร
3-11 สมัครออนไลน์
มิ.ย.64
 12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
มิ.ย.64
 13 สัมภาษณ์ออนไลน์
มิ.ย.64
 14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
มิ.ย.64