ภาพประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรประกาศนียบัตร
การอบรมความรู้และทักษะการสอนหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย ด้วย E-learning
สำหรับครูแพทย์แผนไทย และวิทยากร รุ่นที่ 1: ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2563

จัดโดยความร่วมมือของ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

**ปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 1 เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน 20 คนแล้ว ทั้งนี้ท่านใดที่สนใจสมัครเข้าอบรมในรุ่นที่ 1 (ปี 2563) กรณีที่มีผู้สละสิทธิ์ หรือ สนใจสมัครเข้าอบรมในรุ่นที่ 2 สามารถสำรองที่นั่งในการสมัครได้ที่ โทร 02-8895315 ต่อ 1201 หรือ โทร 081-7418810

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผ่านตัวกลางที่เป็นสื่อเทคโนโลยีออนไลน์ หรือ E- Learning ในรูปแบบ Virtual Classroom (ห้องเรียนเสมือนจริง) ความรู้และทักษะการสร้างห้องเรียนออนไลน์ การจัดการห้องเรียนออนไลน์ การทดสอบและประเมินผลแบบออนไลน์ และการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในระบบออนไลน์ การจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเข้าถึงของคนพิการทางการเห็น เพื่อพัฒนาศักยภาพครูแพทย์แผนไทย และวิทยากร ในการสอนหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย ด้วย E-learning

2.1 ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน E- Learning ในรูปแบบ Virtual Classroom (ห้องเรียนเสมือนจริง)
2.2 ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้และทักษะและสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ การจัดการห้องเรียนออนไลน์ การทดสอบและประเมินผลแบบออนไลน์ และการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในระบบออนไลน์ได้
2.3 ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้และทักษะและสามารถจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อคนพิการทางการเห็นได้

จำนวน 5 วัน (29 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

6.1 ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมความรู้และทักษะการสอนหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย ด้วย E-Learning สำหรับครูแพทย์แผนไทย และวิทยากร
6.2 ผู้เข้ารับการอบรมที่จะได้รับประกาศนียบัตร จะต้องมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด และต้องผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

7.1 ครูแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยของสถาบันอบรมหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย
7.2 วิทยากรที่สอนในหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย
7.3 บุคลากรด้านสารสนเทศในสถาบันอบรมหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีความพิการทางการเห็น ต้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ ทางการเห็นขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย