ภาพประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้พิการที่เข้ารับการอบรมจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานจริงใน 4 แผนกพื้นฐานที่สำคัญในอุตสาหกรรมการโรงแรม อันได้แก่ แผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่มและ แผนกครัว หลักสูตรนี้จะพัฒนาให้ผู้พิการทีเข้ารับการฝึกอบรมมีความเป็นมืออาชีพในการเป็น 'นักการโรงแรม' มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของระบบการทำงานและการประสานงานทั้งหมดของโรงแรม มีทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานทุก 4 แผนกหลักของโรงแรม พร้อมทั้งเข้าใจและเข้าถึงจรรยาบรรณของงานในแต่ละแผนกที่พึงปฏิบัติ ผู้พิการที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับคนไม่พิการ ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีในงานบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานและการประกอบอาชีพด้านการโรงแรมและธุรกิจบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานการโรงแรม ผู้พิการที่เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถ

 • 2.1 เข้าใจระบบการทำงานและการประสานงานทั้งหมดของโรงแรมในภาพรวม
 • 2.2 เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานใน 4 แผนกของโรงแรม ได้แก่ แผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และ แผนกครัว
 • 2.3 เข้าใจ เข้าถึง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของงานในแต่ละแผนกของโรงแรม
 • 2.4 วางแผนและประสานงานผ่านกิจกรรมหลักต่างๆของโรงแรมได้
 • 2.5 มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีในงานด้านการโรงแรมและธุรกิจบริการ

ผู้พิการที่เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงใน 4 แผนกพื้นฐานของโรงแรม โดยมีระยะเวลาการฝึกทั้งหมด 612 ชั่วโมง (89 วัน) โดยแบ่งเป็น

3.1 เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานจริงที่โรงแรม (วิทยาลัยราชสุดา)

 • - เตรียมความพร้อมทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Soft Skills) (36 ชั่วโมง)
 • - เตรียมความพร้อมการเป็นนักการโรงแรม บุคลิกภาพ การบริการ และข้อมูลการปฏิบัติงานเบื้องต้น 4 แผนก (แผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกครัว) (30 ชั่วโมง)

3.2 ฝึกปฏิบัติงานจริงที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

 • - ปฐมนิเทศ ข้อมูลเบื้องต้นของโรงแรมฯ โดยผู้จัดการทั่วไปและแผนกทรัพยากรบุคคล (7 ชั่วโมง)
 • - ปฐมนิเทศ ข้อมูลในแต่ละแผนกของโรงแรมฯ โดยหัวหน้าแผนกทั้ง 4 แผนกของโรงแรม (7 ชั่วโมง)
 • - ฝึกปฏิบัติงาน แผนกแม่บ้าน (133 ชั่วโมง)
 • - ฝึกปฏิบัติงาน แผนกต้อนรับ (133 ชั่วโมง)
 • - ฝึกปฏิบัติงาน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (133 ชั่วโมง)
 • - ฝึกปฏิบัติงาน แผนกครัว (133 ชั่วโมง)

วิทยาลัยราชสุดา (พักที่หอพักของวิทยาลัยฯ)

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (พักที่ห้องพักของโรงแรมฯ)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา (ผู้รับผิดชอบหลัก)

ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ดร.เนตรา เทวบัญชาชัย

ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. คุณวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์

ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

 • - ชื่อเต็ม: วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • - ผู้พิการที่เข้ารับการฝึกงานที่จะได้วุฒิบัตร จะต้องมีระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกงานทั้งหมด และ ต้องผ่านการประเมินผลโดยได้ผลประเมินรวมโดยเฉลี่ยทุกแผนกของโรงแรมไม่น้อยกว่า 80/100
 • - พิการที่เข้ารับการฝึกงานที่ได้ผลประเมินในแต่ละแผนกของโรงแรมมากกว่า 80/100 และได้ผลประเมินรวมโดยเฉลี่ยทุกแผนกของโรงแรมมากกว่า 90/100 จะได้วุฒิบัตรที่ระบุ 'ผลการฝึกงานยอดเยี่ยม' ไว้ในวุฒิบัตร
 • - พิการที่ได้ผลประเมินรวมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80/100 แต่มีระยะเวลาการฝึกงานน้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกงานทั้งหมดเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อาจมีการพิจารณาให้ได้วุฒิบัตร หรือ หนังสือรับรองการฝึกงาน โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาตามความเหมาะสม
 • - เป็นผู้พิการทางการได้ยิน และมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 • - มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ของทางราชการ
 • - อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • - มีสุขภาพแข็งแรง มีสภาพร่างกายและจิตใจที่เหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติงานโรงแรม
 • - สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร (ตั้งแต่ 19 เมษายน – 16 กรกฎาคม 2564 เป็นระยะเวลา 612 ชั่วโมง)
 • - มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัว และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • - ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
 • - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • - สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • - สำเนาทะเบียนบ้าน (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • - สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • - สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)