ภาพประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปี 2564 (รุ่นที่ 2)
(ณ วิทยาลัยราชสุดา และ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ)
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 16 กรกฎาคม 2564 (612 ชั่วโมง)
สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน จำนวน 20 คน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
(ฟรี ที่พัก + ฟรี อาหาร 3 มื้อ + มีรายได้ 313 บาทต่อวันที่เข้าอบรม)

เตรียมผู้พิการให้พร้อมสู่การทำงานด้านการโรงแรมและธุรกิจบริการ ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริงใน 4 แผนกของโรงแรม (แผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกครัว) โดยความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรระหว่าง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นหลักสูตรภายใต้โปรแกรมการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น (Flexible Education) สำหรับผู้พิการสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081 941 6577 หรือ ภาพสำหรับ Add Line ID ด้วยชื่อ wanarat.tab