ภาพประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตารางการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 (รุ่นที่ 2)
ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 16 กรกฎาคม 2564 (612 ชั่วโมง)
จำนวนจำกัด 20 คน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

หัวข้อ / เนื้อหาการอบรม ช่วงเวลา จำนวนวัน จำนวนชั่วโมง สถานที่ฝึกอบรม (สถานที่พัก)
1. เตรียมความพร้อมการการฝึกปฏิบัติงานจริงที่โรงแรม
     - เตรียมความพร้อมทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Soft Skills) (6 วัน)
     - เตรียมความพร้อมการเป็นนักการโรงแรม บุคลิกภาพ การบริการ และข้อมูลการปฏิบัติงานเบื้องต้น 4 แผนก (แผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับ แผนกอาหารและเครือ่งดื่ม และแผนกครัว) (5 วัน)
19 - 29 เมษายน 2564 11 66 วิทยาลัยราชสุดา
(พักที่หอพักของวิทยาลัย)
2. ฝึกปฏิบัติงานจริงที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
     - ปฐมนิเทศ ข้อมูลเบื้องต้นของโรงแรมฯ โดยผู้จัดการทั่วไปและแผนกทรัพยากรบุคคล ( 1 วัน)
     - ปฐมนิเทศ ข้อมูลในแต่ละแผนกของโรงแรมฯ โดยหัวหน้าแผนกทั้ง 4 แผนกของโรงแรม ( 1 วัน)
     - แบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยในแต่ละกลุ่มจะเวียนฝึกจนครบทั้ง 4 แผนก แผนกละ 19 วัน
30 เมษายน - 16 กรกฎาคม 2564 78 546 โรงแรมเซ้นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (พักที่ห้องพักของโรงแรม)
รวมวันและชั่วโมง   89 612

หมายเหตุ :

  • 1. รายละเอียดตารางการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • 2. มีที่พักให้ผู้เข้าอบรมฟรี ตลอดหลักสูตรฯ
  • 3. มีอาหารให้ผู้เข้าอบรม วันละ 3 มื้อฟรี ตลอดหลักสูตรฯ
  • 4. มีค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าอบรม 313 บาท ต่อวันที่เข้าฝึกอบรม
  • 5. ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรหลักเสร็จสิ้นการอบรม ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้วุฒิบัตรต้องเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด และต้องผ่านการประเมินผลร้อยละ 80