หลักสูตร การฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1

หลักสูตร การฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1

หลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 (รุ่นที่ 2)
ฝึกอบรมระหว่าง
19 เมษายน – 16 กรกฎาคม 2564