ภาพประชาสัมพันธ์งานประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรล์ลครั้งที่ 26

ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวด
การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 26

ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 26 ข้อมูลจากองค์กรร่วมจัดงาน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย www.tab.or.th

กำหนดการเดิม วันที่ 16 มกราคม 2564

กรรมการจัดงานได้เลื่อนการแข่งขัน เนื่องจากสถานการณ์โควิด และจะกำหนดวันแข่งขันใหม่และแจ้งให้ทราบต่อไป ในขณะเดียวกัน ให้ผู้แข่งขันศึกษาการเปลี่ยนแปลงบางส่วนสำหรับปีนี้ และเตรียมตัวไว้ให้พร้อม

ขอเชิญนักเรียนตาบอด นักศึกษาตาบอดในมหาวิทยาลัย บุคคลตาบอดทั่วไป คนตาดีที่อ่านอักษรเบรลล์ได้ เข้าแข่งขันในการประกวดครั้งนี้ และขอเชิญบุคลากรในวงการ และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดและสมัครแข่งขันได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย www.tab.or.th/bc


การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ระดับชาติ

การประกวดระดับชาติ แบ่งเป็นการแข่งขันหลายประเภท ทั้งการอ่านระดับบุคคล การอ่านระดับคณะบุคคล และการอ่านของคนที่มีการเห็น นอกจากนั้นยังมีการแข่งเขียนอักษรเบรลล์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและรหัสคณิตศาสตร์ ในปีที่ผ่านมา เราได้รวมประเภท อุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปเป็นประเภทเดียวกัน ซึ่งทำให้การแข่งขันเขียนอักษรเบรลล์ มีทั้งหมด 5 ประเภท รวมประเภทคนตาดีพิมพ์ เป็น 6 ประเภท

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เราได้เปลี่ยนแปลงการแข่งเขียนสำหรับคนตาบอดทั้ง 5 ประเภท โดย แต่ละวิชา (ไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์) ผู้แข่งขันจะได้ยิน สิบ คำ หรือ สิบ โจทย์คณิตศาสตร์ และให้เวลาเขียนแต่ละข้อ 15 วินาที ให้เขียนภาษาไทย ระดับหนึ่ง ภาษาอังกฤษระดับหนึ่ง และคณิตศาสตร์ ระบบ Nemeth ข้อละหนึ่งครั้ง ให้ผู้แข่งขันใช้สเลทแบบสี่แถวเท่านั้น ให้นำสเลทของท่านมาใช้ในการแข่งขัน

ส่วนบุคคลที่มีการเห็น ที่เข้าแข่งขันการพิมพ์อักษรเบรลล์ การแข่งขันยังเหมือนปีที่ผ่านมา โดยจะ พิมพ์จากข้อความปกติ ระดับการพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์ ประกอบด้วย ภาษาไทยระดับหนึ่ง ภาษาอังกฤษระดับสอง (มีตัวย่อ) และคณิตศาสตร์ ระบบ Nemeth ปีนี้ เราได้เพิ่มเวลาการแข่งขัน เป็นวิชาละ 2 นาที โดยใช้ เครื่องพิมพ์ดีดเบรลล์ Perkins Brailler ในการพิมพ์ ให้นำเครื่องพิมพ์ดีด เบรลล์ของท่านมาใช้ในการแข่งขัน

สำหรับการแข่งขันการอ่านรายบุคคลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษยัง ดำเนินการตามแนวทางเดิมที่ผ่านมา โดยผู้แข่งขันจะอ่านบทความในเวลา 3 นาที ประเภทผู้แข่งขัน ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา รวม 4 ประเภท กลุ่มอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป 1 ประเภท ผู้ที่มี การมองเห็น 1 ประเภท รวมทั้งหมด 6 ประเภท ในปีนี้ สำหรับประเพท อุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่แข่งขันอ่านภาษาอังกฤษ ท่านจะได้อ่าน โดยใช้เครื่องแสดงผลเบรลล์ แบบ 40 ช่อง ส่วนประเพทอื่น ยังใช้ กระดาษในการอ่าน

สำหรับการแข่งขันอ่านแบบคณะบุคคลหรือแบบทีม ปีนี้เป็นปีที่สอง ที่คณะกรรมการได้เพิ่มการอ่านแบบคณะบุคคลภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น ส่วนประเภทการแข่งขันทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มี 3 ประเภท คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไป ตามแนวทางเดิม

การแข่งขัน ท้าให้อ่าน

การประกวด การอ่านอักษรเบรลล์มาราธอน ได้เปลี่ยนเป็น การแข่งขัน "ท้าให้อ่าน" ในช่วงเวลาประมาณหนึ่งเดือน ก่อนวันจัดงารประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ผู้แข่งขันจะต้องอ่านหนังสือเบรลล์ที่ได้รับจากคณะกรรมการ ผ่าน Facebook Live โดยกรรมการตัดสินจะประเมินความสม่ำเสมอและคุณภาพการอ่านของผู้แข่งขัน และประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันจัดงาน ดูข้อมูลการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย www.tab.or.th/bc

การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์นานาชาติ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด กรรมการได้งดการแข่งขันระดับนานาชาติสำหรับปีนี้ ท่านอาจศึกษาข้อมูลไว้เพื่อเตรียมการประกวดในปีต่อไป

บุคคลตาบอดที่มีความสามารถอ่านภาษาอังกฤษที่สนใจทั้งในประเทศไทย ประเทศภูมิภาคอาเซียน และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ มีการแข่ง 2 ระดับ ระดับที่ 1 อายุ ระหว่าง 15 ถึง 24 ปี และ ระดับที่ 2 อายุ 25 ปีขึ้นไป

การประกวดการเขียนอักษรเบรลล์นานาชาติ ผู้แข่งขันทุกคนจะได้รับฟังคำที่จะต้องเขียนจำนวน 10 คำ โดยแต่ละคำ มีเวลาเขียน 15 วินาที ผู้แข่งขันต้องเขียนคำเหล่านั้นด้วยสเลทแบบ 4 แถว โดยเขียนภาษาอังกฤษระดับ 1 แบบไม่มีตัวย่อ

การประกวด การอ่านอักษรเบรลล์นานาชาติ ผู้แข่งขันต้องอ่านอักษรเบรลล์ต่อหน้ากรรมการตัดสินโดยอ่านบทความอักษรเบรลล์ ในเวลา 3 นาที โดยสามารถเลือกรูปแบบอักษรเบรลล์ระดับ 1 (ไม่มีตัวย่อ) หรือระดับ 2 (แบบมีตัวย่อ) ก็ได้ ทั้งนี้ อักษรเบรลล์จะใช้การย่อตามมาตรฐานของ Unified English Braille (UEB)

ติดต่อ

สำหรับข้อมูลติดต่อ

งานบริการวิชาการสำหรับคนตาบอดและสายตาเลือนราง

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ 02-889-5315 ต่อ 1111 หรือ 1112

หรือติดต่อ

ดร. รุจิรา สงขาว นักวิชาการอักษรเบรลล์ วิทยาลัยราชสุดา

อีเมล์ rujirasai@gmail.com