แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

     - แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2564-2566 ระยะ 3 ปี

     - แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับปรับปรุง ณ สิงหาคม 2565

5. ข้อมูลการติดต่อ

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8. Q & A

9. Socail Network

แผนการดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

    - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

    - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

    - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

17. E- Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

    - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ ปีงบประมาณ 2565

    - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ ปีงบประมาณ 2564

22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551

    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

    - ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยืมพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล

             พ.ศ. 2563

    - ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุ

             สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุน

            โดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2561

    - ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุ

             สำหรับกรณีที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ทำการวิจัยเอง หรือเป็นผู้ให้บริการรับทำวิจัย

             หรือให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2561

    - ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดหาโดยวิธีพิเศษตามข้อบังคับ

             มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551

             และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

    - ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฎิบัติ อัตรา วงเงินและการ

             ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551

    - ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฎิบัติ และการดำเนินการตามข้อ

             บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24. รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26. การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอการให้เกิดการมีส่วนร่วม

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการการทุจริต

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการการทุจริตรอบ 6 เดือน

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

46. มาตรการการป้องกันการรับสินบน

47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผละประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ