แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะ 3 ปี (2564 - 2566)

ภาพหน้าตึกของวิทยาลัยราชสุดาค่านิยม และสมรรถนะหลัก

ค่านิยม (RSMU)

R : มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อคนพิการ (Responsibility)

S : มีใจบริการ (Service mind)

M : เป็นต้นแบบในการคิดสร้างสรรค์ทางเลือกและสิ่งใหม่ (Mastery)

U : มีเอกภาพและการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กร (Unity)

สมรรถนะหลัก

วิทยาลัยราชสุดามีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านคนพิการ และการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพของคนพิการนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศไทย

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคือ งานของเรา

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยราชสุดาเป็นสถาบันชั้นนำด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และศูนย์กลางเครือข่าย เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานด้าน คนพิการและสังคม

2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับในสังคม

3. ให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้มาตรฐานตอบสนองความต้องการของสังคม

4. บริหารจัดการโดยยึดหลังธรรมมาภิบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และรับผิดชอบต่อสังคม บุคลากรมีคุณภาพมีความสุขและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน