Mahidol University Logo

การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
การให้บริการด้านเอชไอวี/เอดส์ แบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (รุ่นที่ 1)การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การให้บริการด้านเอชไอวี/เอดส์ แบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (รุ่นที่ 1)


หลักสูตรประกาศนียบัตร การสอนอักษรเบรลล์ภาษาไทยคนพิการทางการเห็นสำหรับผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1: ประจำปี 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตร การสอนอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษคนพิการทางการเห็นสำหรับผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1: ประจำปี 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตร การสอนรหัสอักษรเบรลล์คณิตศาสตร์คนพิการทางการเห็นสำหรับผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1: ประจำปี 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนอักษรเบรลล์ภาษาจีนคนพิการทางการเห็นสำหรับผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องรุ่นที่ 1: ประจำปี 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตร การสอนอักษรเบรลล์ภาษาจีนคนพิการทางการเห็นสำหรับผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1: ประจำปี 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ สำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว รุ่นที่ 1: ประจำปี 2563

หลักสูตร การฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมความรู้และทักษะการสอนหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย ด้วย E-learning รุ่นที่ 1

หลักสูตรประกาศนียบัตร การอบรมความรู้และทักษะการสอนหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย ด้วย E-learning สำหรับครูแพทย์แผนไทย และวิทยากร รุ่นที่ 1: ประจำปี 2563