โครงสร้างสำนักงานบริการวิชาการ

ภาพของ อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง
อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
อีเมล์ :sunanta.kli@mahidol.ac.th

ภาพของนางสาวธิดารัตน์ นงค์ทอง
นางสาวธิดารัตน์ นงค์ทอง
นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (ผู้เชี่ยวชาญ)
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักบริการวิชาการและวิจัย
อีเมล์ :tidarat.non@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ :


งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและ
บริการนักศึกษาพิการ
งานบริการวิชาการ
ด้านคนพิการทางการเห็น
งานบริหารงานวิจัย
ภาพของนางสาวเนตรนภา อนุประเสริฐ ภาพของนางสิริพร พลายแสง ภาพของนางสาวปิยนุช นุชบุญช่วย
นางสาวเนตรนภา อนุประเสริฐ
นักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
หัวหน้างานบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการและบริการนักศึกษาพิการ
อีเมล์ : neartnapa.anu@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ :
นางสิริพร พลายแสง
นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการ)
หัวหน้างานบริการวิชาการด้านคนพิการทางการมองเห็น
อีเมล์ : siriporn.chu@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ :
นางสาวปิยนุช นุชบุญช่วย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานวิจัย
อีเมล์ : piyanuch.nuc@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ :

หน่วยบริหารและธุรการ
ภาพของนายวทัญญู เทศะศิริ ภาพของ นางสาวณัฐวดี ลิ้มทอง ภาพของ นางสาวฐิติรัตน์ วีระวงศ์
นายวทัญญู เทศะศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :watunyou.the@mahidol.ac.th
ชื่อภาษามือ :
นางสาวณัฐวดี ลิ้มทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์ : nutthawadee.lem@mahidol.ac.th
นางสาวฐิติรัตน์ วีระวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : thitirat.wee@mahidol.ac.th