ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนพฤษภาคม 2566

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดกิจกรรมอบรมภาษามือไทยเพื่อส่งเสริมการสื่อสารกับคนหูหนวก
และกิจกรรมอบรมภาษามือไทยเบื้องต้น


วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด "กิจกรรมอบรมภาษามือไทย โดยมี อาจารย์ ดร.สุพิน นายอง ในนามคณะทำงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการและการมีงานทำ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารกับคนหูหนวก และกิจกรรมอบรมภาษามือไทยเบื้องต้น" เพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อภาษามือไทยและคนหูหนวก รวมทั้งลดข้อจำกัดในการสื่อสารอันจะนำไปสู่ข้อจำกัดในการทำงานร่วมกันของบุคลากรที่มีการได้ยิน และบุคลากรที่เป็นคนหูหนวกของวิทยาลัยราชสุดา และส่งเสริมความเข้าใจเบื้องต้นต่อภาษามือไทยและคนหูหนวกให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง R48 และห้อง R33 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมอบรมภาษามือไทยเพื่อส่งเสริมการสื่อสารกับคนหูหนวก และกิจกรรมอบรมภาษามือไทยเบื้องต้น โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ บุคลากรที่มีการได้ยินของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และนักเรียนที่มีการได้ยินที่กำลังเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา