ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนพฤษภาคม 2566

พิธีเปิดการแสดงผลงานออกแบบเชิงพาณิชย์
นักศึกษาหูหนวก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นิทรรศการ "DE [AF] SIGN"


วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการเเทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงานออกแบบเชิงพาณิชย์ นักศึกษาหูหนวก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นิทรรศการ "DE [AF] SIGN" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รานี เสงี่ยม ผู้รับผิดชอบโครงการแสดงผลงานออกแบบเชิงพาณิชย์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน ณ ที่ทำการไปรษณีย์กลาง บางรัก ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การแสดงผลงานฯ ในครั้งนี้เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและยอมรับในความสามารถของคนหูหนวกทางด้านออกแบบเชิงพาณิชย์ รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจ และส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานให้แก่นักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในอนาคต นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนทั้งในมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะได้ทราบและตระหนักถึงความสามารถของคนหูหนวกทางด้านออกแบบเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของคนพิการในอนาคต และมีการจ้างงานคนหูหนวกเพิ่มมากขึ้น

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดทำการสอนในหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สำหรับคนหูหนวกขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้พิการทางการได้ยินได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยสามารถที่จะนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาทางการศึกษาในกลุ่มคนหูหนวกต่อไปในอนาคต วิชาเอกออกแบบเชิงพาณิชย์เป็นสาขาหนึ่งในหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมานำไปประกอบอาชีพทางด้านออกแบบเชิงพาณิชย์ ที่เป็นวัสดุประเภทเซรามิค ไม้และผ้า ไม่ว่าจะทำเป็นธุรกิจส่วนตัว การรวมกลุ่มทำเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือทำงานในสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ในวัสดุที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายในการจัดการศึกษาคือนักศึกษาสามารถคิด ออกแบบผลงาน และนำไปผลิตในกระบวนการแต่ละวัสดุได้ด้วยตนเอง ในรายวิชาโครงงานก่อนจบ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะได้ประมวลความรู้ที่เรียนมาตลอดหลักสูตรมาประยุกต์ และสร้างเป็นผลงานของแต่ละคน นักศึกษาจะเลือกสร้างผลงานตามที่ตนสนใจในแต่ละวัสดุ ทำการศึกษา และเก็บข้อมูล กำหนดแนวความคิดในการออกแบบ และสร้างสรรค์เป็นผลงานทั้ง 3 วัสดุ