ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนพฤษภาคม 2566

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 32 ปี


มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยและพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 32 ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพ : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข่าว : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม