ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนพฤษภาคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส
หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565


            

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

รางวัลนี้มอบให้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น