ผู้บริหาร สถาบันราชสุดา

Snow
อาจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ ลีละศิธร
ผู้อำนวยการสถาบันราชสุดา
Email : somkiat.lee@mahidol.ac.th

Forest
อาจารย์ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันราชสุดา