ทำเนียบคณบดี

Snow
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน
Forest
แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์
ดำรงตำแหน่ง : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
Mountains
รองศาสตราจารย์.ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง : ๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Snow
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
Forest
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. พิมพา ขจรธรรม
ดำรงตำแหน่ง : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
Mountains
รองศาสตราจารย์.ดร. ทวี เชื้อสุวรรณทวี
ดำรงตำแหน่ง : ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Forest
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. พิมพา ขจรธรรม
ดำรงตำแหน่ง : ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕
Forest
รองศาสตราจารย์.ดร.สุมาลี ดีจงกิจ
ดำรงตำแหน่ง : ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
Mountains
ดร. จิตประภา ศรีอ่อน
ดำรงตำแหน่ง : ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙

Forest
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง บุญญานันต์
ดำรงตำแหน่ง : ๒๖ กันยายน ๒๕๔๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑
Forest
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล
ดำรงตำแหน่ง : ๒๖ กันยายน ๒๕๓๖ - ๒๕ กันยายน ๒๕๔๐