เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุ่งมั่นในการสร้างพันธกิจทางด้านวิชาการและการศึกษามีความเป็น สากลเพื่อให้มีมาตรฐานโลกทางด้านความเป็นเลิศทางด้านความพิการ วิทยาลัยฯได้ดำเนินการการติดต่อด้านการต่าง ประเทศ กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมความร่วมมือ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ การร่วมมือกันในโครงการอบรม การประชุมวิชาการและการสัมมนาหรือความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ

ประเทศดังต่อไปนี้ได้แสดงถึงการเป็นภาคีความร่วมมือระดับนานาชาติ ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อตกลงความร่วมมือ

ประเทศญี่ปุ่น

สถาบัน: The National University Corporation of Tsukuba University of Technology (NTUT)

ระยะเวลา : ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

Website: http://www.tsukuba-tech.ac.jp

ประเทศญี่ปุ่น

สถาบัน: Junsei Educational Institution

ระยะเวลา : ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

Website: http://junsei.ac.jp/edu/fl/en

ประเทศญี่ปุ่น

สถาบัน : Kibi International University

ระยะเวลา : ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

Website: http://kiui.jp/pc/english

ประเทศออสเตรเลีย

สถาบัน : Curtin University

ระยะเวลา : ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Website: http://www.curtin.edu.au

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบัน : University of Northern Colorado

ระยะเวลา : ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐- ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

Website: http://www.unco.edu

ราชอาณาจักรภูฏาน

สถาบัน : Royal Education Council

ระยะเวลา : ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

Website: http://rec.gov.bt