วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยราชสุดาเป็นสถาบันชั้นนำด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และศูนย์กลางเครือข่าย เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประชาคมอาเซียน

ปรัชญา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคือ งานของเรา

พันธกิจ

      1. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานด้าน คนพิการและสังคม
      2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับในสังคม
      3. ให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้มาตรฐานตอบสนองความต้องการของสังคม
      4. บริหารจัดการโดยยึดหลังธรรมมาภิบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และรับผิดชอบต่อสังคม บุคลากรมีคุณภาพมีความสุขและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน


ค่านิยมและสมรรถนะหลัก

ค่านิยม (RSMU)

      R : มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อคนพิการ (Responsibility)
      S : มีใจบริการ (Service mind)
      M : เป็นต้นแบบในการคิดสร้างสรรค์ทางเลือกและสิ่งใหม่ (Mastery)
      U : มีเอกภาพและการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กร (Unity)


สมรรถนะหลัก

วิทยาลัยราชสุดามีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านคนพิการ และการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพของคนพิการนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศไทย