งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ภาพ นางสาวนดา ดำริห์เลิศ
นางสาวนดา ดำริห์เลิศ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อีเมล์ : nada.dam@mahidol.ac.th

หน่วยส่งเสริมวิชาการ

ภาพ นางสาวณัฐวรรณ ฟุ้งเกียรติขจร
นางสาวณัฐวรรณ ฟุ้งเกียรติขจร
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ : nattawan.fun@mahidol.ac.th

หน่วยทะเบียนและวัดผล

ภาพ นางสาวจินตนา ขุนสุทน
นางสาวจินตนา ขุนสุทน
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์:jintana.khu@mahidol.ac.th
ภาพ นางสาวศิรินันท์ สุรักษ์กิตติกุล
นางสาวศิรินันท์ สุรักษ์กิตติกุล
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์:sirinan.sur@mahidol.ac.th

หน่วยกิจการนักศึกษา

ภาพ นางสาววรรณา จิตรักมั่น
นางสาววรรณา จิตรักมั่น
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์:wanna.jit@mahidol.ac.th
ภาพ นางสาวปัญญาดาว เอี่ยมละออ
นางสาวปัญญาดาว เอี่ยมละออ
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์:panyadao.aia@mahidol.ac.th